II miejsce drużyny z Zespołu Szkół w Opatowcu w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej

21 października 2013 | informatyk

W dniu 18 października 2013 roku drużyna piłkarska chłopców klasy V i VI Zespołu Szkół w Opatowcu uczestniczyła w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej, który przeprowadzony zostałw Kazimierzy Wielkiej. Drużyna w składzie: Maciej Cugowski, Daniel Niedźwiedź, Patryk Matuszczyk , Michał Kowalczyk, Bartosz Kościółek, Bartosz Dybała, Dominik Kociński, Miłosz Krawczyk, Krystian Leks, Hubert Kmiecik zdobyła II miejsce i tym samym awansowała do wojewódzkich rozgrywek, które odbędą się wiosną.

Szkoły uczestniczące w turnieju:

1. SSP1 Kazimierza Wielka
2. SSP 3 Kazimierza Wielka
3. ZPO Skalbmierz
4. ZS Opatowiec
5. Czarnocin

Wyniki końcowe:
I miejsce SSP1 Kazimierza Wielka
II miejsce ZS Opatowiec
III miejsce SSP3 Kazimierza Wielka
IV miejsce Czarnocin

Dodaj komentarz

Zasiłek macierzyński z KRUS po zmianach

17 października 2013 | admin1

Ważna informacja dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem:

Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, m.in. za niżej wymienione osoby:

 1. rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek,
 2. rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 3. osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Okres finansowania składek z budżetu państwa

Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres:

 • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
 • do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

UWAGA !

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem finansowana jest ze środków budżetu państwa, od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe warunki przyznania prawa do finansowania składki

Prawo do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe może zostać przyznane, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki, tj.:

 • złożony zostanie, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS – wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, a w przypadku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS – wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
 • przedłożony zostanie skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie posiada ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty;
 • rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, zaprzestanie prowadzenia tej działalności albo zawiesi jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie może być prowadzona;
 • drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo z prawa do finansowania składek w ZUS na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (m.in. z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy przebywania na urlopie wychowawczym).

Wymiar składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Przepisy ustawy umożliwiają finansowanie z dotacji budżetu państwa wyłącznie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Składka z dotacji budżetu państwa równa jest składce, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, stanowiącej 10% emerytury podstawowej.

Jednocześnie Kasa informuje, że osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (tzn. nie spełniają warunków do tego ubezpieczenia), przysługuje prawo wyboru finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ZUS lub KRUS.

Podstawa prawna:
art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983).

Źródło: KRUS

Dodaj komentarz

Troska o Miejsca Pamięci Narodowej

16 października 2013 | informatyk

Cmentarze, mogiły i kwatery wojenne są miejscami pamięci narodowej nie tylko Polaków, ale także obywateli innych państw. Obowiązek otoczenia miejsc spoczynku należytą opieką wynika z obowiązku prawa, zawartych umów i traktatów międzynarodowych oraz tradycji. Dbanie o obiekty i miejsca upamiętnienia jest świadectwem kultury i dojrzałości społeczeństwa.

W trosce o zachowanie i utrwalenie pamięci, wydarzeń, faktów i postaci Gmina Opatowiec wykonała w miejscowości Opatowiec, ul. Nowokorczyńska, na cmentarzu z I wojny światowej prace polegające na:

  - ułożeniu chodnika z płytek betonowych na długości 50 mb i szerokości 1,60 m wraz z obrzeżami,

  - ułożeniu 25 m² kostki brukowej pod parking samochodowy,

  - wykonaniu ogrodzenia 55 mb z siatki metalowej powlekanej Ø3,5 mm i wysokości 1,50 m, zamontowanej do słupków metalowych osadzonych w betonie,

  - wykonaniu i zamontowaniu bramy wejściowej na cmentarz wojenny.

Zadanie to wykonano przy udziale środków finansowych z:

  - Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 10 000,00 zł,

  - Wojewody Świętokrzyskiego – 4 000,00 zł,

  - Gminy Opatowiec – 3 000,00 zł.

Powyższe prace wykonała Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Opatowcu. W wyniku realizacji powyższego zadania społeczeństwo Opatowca, Gminy oraz odwiedzający uzyskali możliwość swobodnego dojścia do miejsca pamięci – cmentarza na którym spoczywa:

  - 501 żołnierzy wojsk austro-węgierskich

  - 336 żołnierzy wojsk rosyjskich

  - 2 żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 roku.

Sporządził: Jan Zbertek

Dodaj komentarz

Trwa realizacja projektów „Z wiedzą do Europy” i „Mierzymy w stronę gwiazd”

14 października 2013 | informatyk

Od początku września, Gmina Opatowiec realizuje na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, dwa projekty pn. „ Z WIEDZĄ DO EUROPY” oraz „Mierzymy w stronę gwiazd” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013. Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

W środę, 2 października w ramach promocji projektów „Z WIEDZĄ DO EUROPY” i „Mierzymy w stronę gwiazd” Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk wręczył 84  uczniom i uczennicom  klas 0 – VI Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i 82 gimnazjalistom oraz gimnazjalistkom  klas I – III Gimnazjum w Opatowcu materiały promocyjne.

O godzinie 8:00 w ramach promocji projektu w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbyło się uroczyste spotkanie na którym beneficjentom projektu, czyli 84 uczniom i uczennicom  klas od 0 do VI wręczono materiały promujące projekt. Plecaki, kubki, długopisy, pendrive’y 2GB, segregatory, notesy, gumki, smycze oraz kalendarze z nadrukami wręczył Wójt Gminy oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasz Paluch. Wszystkie otrzymane materiały sprawiły uczniom ogromną radość tym bardziej, że zostaną one wykorzystane podczas zajęć realizowanych w trakcie projektu i na pewno przyczynią się do aktywnego w nim uczestnictwa. Materiały zakupiono ze środków przeznaczonych na promocję, ujętych  w budżecie projektu.

więcej zdjęć

Realizacja projektu potrwa do 27.06.2014 r i obejmie nie tylko zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów lecz również umożliwi dostęp do profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej.

O godzinie 11:00 podobne spotkanie promocyjne odbyło się w Gimnazjum w Opatowcu. Gimnazjalistom również zostały wręczone materiały promujące projekt.  Z rąk Wójta Gminy Opatowiec i Zespołu Projektowego „Mierzymy w stronę gwiazd” oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu Elżbiety Szczęsnej-Kusak, gimnazjaliści otrzymali: pendrive’y, długopisy, notatniki, smycze oraz plecaki. Materiały otrzymane przez młodzież gimnazjalną pomogą w rozwijaniu  zainteresowań i pasji realizowanych w trakcie zajęć pozalekcyjnych objętych projektem.

Projekt realizowany przez gimnazjum w Opatowcu potrwa również do 27.06.2014r. a gimnazjaliści będą mogli w ramach zadań projektowych skorzystać z zajęć wspomagających rozwój kompetencji kluczowych w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i języka angielskiego. Dodatkowo specjalnie dla młodzieży gimnazjalnej przewidziano zajęcia związane z doradztwem edukacyjno – zawodowym w ramach nowoutworzonego Szkolnego Ośrodka Kariery.

więcej zdjęć

Obydwa projekty będą dla dzieci i młodzieży okazją do licznych wyjazdów edukacyjnych przewidzianych w toku realizacji projektów.

 

 

 

Dodaj komentarz

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie odwiedzili krakowski teatr „Groteska”

14 października 2013 | informatyk

W dniu 3.10.2013 r. odbyła się realizowana w ramach projektu „Z WIEDZĄ DO EUROPY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wycieczka do teatru „Groteska” w Krakowie. Był to pierwszy z długiej listy planowanych wyjazdów edukacyjnych w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie (klas 0-VI) Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Spektakl sensacyjno – muzyczny pt. „ Porwanie Baltazara Gąbki czyli Smok & roll ”, który obejrzeli uczniowie okazał się wyśmienitą rozrywką dla młodych widzów. Opowieść o przyjaźni, poświęceniu, lojalności i odwadze, które zmierzyły się ze zdradą, zakłamaniem i żądzą władzy w nowym, oryginalnym muzyczno – rock’n’rollowym spojrzeniu na dzieło Stanisława Pagaczewskiego cieszyło się zainteresowaniem zarówno klas 0-II jak również ich starszych kolegów z klas III – VI.

Wyjazd wzbogacił wiedzę uczniów na temat teatru i kultury żywego słowa, okazał się ciekawą formą organizacji zajęć pozalekcyjnych, ale przede wszystkim, umożliwił wielu z nich udział w takim widowisku teatralnym po raz pierwszy. Miłym zaskoczeniem, okazała się możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia z reżyserem i odtwórcą roli głównej Smoka Wawelskiego – Lechem Walickim. Po wizycie w teatrze wszystkim uczniom zapewniono ciepły posiłek w jednym z krakowskich centr handlowych. Dzięki realizacji projektu „ Z WIEDZĄ DO EUROPY”, współfinansowanego przez Unię Europejską, uczniowie i uczennice nie musieli ponosić żadnych kosztów wyjazdu.

Projekt realizowany jest od 2.09.2013 r na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej – Luty – Skarbnika Gminy.

Dodaj komentarz

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatowiec w 2013 roku – informacja

14 października 2013 | informatyk

W dniu 19 września 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Opatowiec w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 11.375,13 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 13/100), stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatowiec w 2013 roku

którego całkowity koszt wynosi 13.382,50 zł(słownie: trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 50/100), w tym koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość: 13.382,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 50/100).

Na kwotę dotacji składają się:

 1. środki WFOŚiGW w Kielcach – 4.683,88 tj. – 35% kosztów kwalifikowanych zadania

 2. środki NFOŚiGW w Warszawie – 6.691,25 tj.- 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Dodaj komentarz

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” – zgłoszenia do 18 października

11 października 2013 | informatyk

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza do udziału w dziewiątej edycji Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Jego celem jest promowanie i nagradzanie osób i instytucji, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom potrzebującym pomocy, a swym przykładem krzewią idee bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 października br.

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie wyróżnić i nagrodzić pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, działających na rzecz potrzebujących, znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Nagrody – Statuetki „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” przyznawane są w dwóch kategoriach:

- indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem  i  poświęceniem niosą  pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
- zespołowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tworzących i wdrażających innowacyjne projekty.

Termin nadsyłania zgłoszeń na stosownym formularzu upływa 18 października 2013 r. – decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który jednocześnie podejmie decyzję o przyznaniu nagród.

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” – to symbol miłości, opieki, cierpliwości, prawdy, mądrości, pocieszenia – cnót niezbędnych wszystkim realizującym  misję w pomocy społecznej.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin plebiscytu

Dodaj komentarz

Plebiscyty na Rolnika Roku, Najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich oraz Gospodarstwa Agroturystyczne

9 października 2013 | informatyk

Ankiety do pobrania:

ankieta zgłoszeniowa ROLNIK ROKU 2013
ankieta zgłoszeniowa Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Woj.Świętokrzyskiego w 2013 roku
ankieta zgłoszeniowa Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich Woj.Świętokrzyskiego

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać do dnia 10 października 2013 na adres:

Redakcja „Echa-Dnia”
ul.Targowa 18
25-520 Kielce
z dopiskiem ROLNIK ROKU
lub przesłać na e-mail: marketing@echodnia.eu lub slusarz@echodnia.eu

Najlepsi rolnicy, koła gospodyń wiejskich oraz gospodarstwa agroturystyczne w każdym powiecie, jak i w klasyfikacji wojewódzkiej zostaną wybrani poprzez głosowanie sms oraz specjalnie powołane Kapituły. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 roku w Targach Kielce w Kielcach. Nagrodzeni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dodaj komentarz

Remonty kolejnych odcinków dróg gminnych (Chwalibogowice, Chrustowice, Kobiela)

8 października 2013 | informatyk

W dalszym ciągu poprawia się stan techniczny dróg naszej Gminy.

Komisja powołana przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec w składzie: Stanisław Kurek – pracownik UG, Łukasz Marzec – pracownik UG, Wiktor Kozioł – sołtys wsi Kobiela, Mirosław Boksa – Sołtys wsi Chwalibogowice, Kraśniów, Janusz Kaczmarczyk – sołtys wsi Chrustowice dokonała odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Nawierzchnia asfaltowa położona została  na drogach gminnych w następujących miejscowościach:

-        Chwalibogowice – 210 mb  >>> zdjęcia

-        Chrustowice – 300 mb  >>> zdjęcia

-        Kobiela – 470 mb  >>> zdjęcia

Całkowity koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł niemal 140 tys. zł, z czego połowa refundowana będzie ze środków pozyskanych prze Gminę ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych), a drugą  połowę stanowić będą środki własne Gminy Opatowiec.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c., Szarbia Zwierzyniecka.

 

 

Dodaj komentarz

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Kocina

8 października 2013 | informatyk

W dniu 3 października 2013 roku Jednostka OSP w Kocinie wzbogaciła się w nowoczesny sprzęt do ratowania ludzi uwięzionych w samochodach podczas wypadków drogowych. Jest to szczególnie ważny i przydatny sprzęt, bowiem jednostka OSP w Kocinie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, często bierze udział w wypadkach komunikacyjnych i innych akcjach ratowniczo-technicznych.

W skład zakupionego zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych wchodzą:
- rozpieracz ramieniowy SP 310
- nożyce S 510
- agregat hydrauliczny P 650SG

Nowe wyposażenie Jednostki kosztowało 36 tys. zł, z czego 30 tys. zł udało się pozyskać z Państwowej Straży Pożarnej, a pozostałe  6 tys. stanowił wkład własny Gminy Opatowiec.

Dodaj komentarz

Budowa Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego – informacja

8 października 2013 | informatyk

W związku z rozpoczętym etapem realizacji projektowania i budowy sieci światłowodowej w projekcie „Sieć Szerokopasmowa polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na terenie Gminy Opatowiec działają pracownicy przedsiębiorstw wykonujących zadania z zakresu prowadzenia uzgodnień, projektowania i realizacji budowy sieci światłowodowej.  Osoby te działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Marszałka Wójewództwa Świętokrzyskiego pana Adama Jarubasa, są upoważnione m.in. do prowadzenia negocjacji warunków udostępnienia nieruchomości prywatnych pod budowę sieci.

Mając na uwadze ochronę interesów mieszkańców gminy oraz zabezpieczenie przed pojawieniem się osób podszywających pod pracowników wykonawców, publikujemy poniżej wzór pełnomocnictwa udzielanego przez Marszałka. Każdy z pełnomocników powinien wylegitymować się takim imiennym pełnomocnictwem oraz dowodem osobistym.

wzór pełnomocnictwa

Dodaj komentarz

Podsumowanie projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec”.

3 października 2013 | hubert

W dniu 25 września 2013 roku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec”, o wartości 71.200,00 zł, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

W seminarium, które upływało pod hasłem „Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było” wzięło udział 20 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i Zespołu Szkół w Opatowcu, którzy poszerzali swoją wiedzę i umiejętności poznając nowe możliwości samokształcenia, aby móc skutecznie korzystać z nowych form nauczania, które oferują technologie teleinformatyczne.

Przybyli również zaproszeni goście: dr Marzena Marczewska – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Józef Żurek – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ubiegłej kadencji, Inez Romaniec – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Renaty Janik, Grażyna Pauli – doradca metodyczny Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Magdalena Koruba – trener, prowadząca warsztaty psychologiczne dla nauczycieli oraz Robert Soból – trener i wykładowca firmy Vulcan.

Witając przybyłych gości Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec wyraził nadzieję, że dzięki realizacji projektu i pozyskaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w postaci platformy e-learningowej, dziennika elektronicznego oraz zestawu interaktywnego, nauka w szkołach na terenie gminy będzie stawała się dla uczniów przyjemniejsza, skuteczniejsza i nowocześniejsza.

Wójt Gminy zwrócił również uwagę na to, aby nie zapominać o dobrych tradycjach edukacji - o sprawdzonych przez lata metodach nauczania, po czym pogratulował i wręczył nagrody nauczycielom, których multimedialne projekty lekcji zostały wyróżnione.

W trakcie seminarium uczestnicy mieli też okazję do wysłuchania wykładu na temat najnowszych trendów w nauczaniu i nowoczesnych systemów dokumentowania swojej pracy. Oficjalną część spotkania zakończyło wręczenie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia formy doskonalenia zawodowego, po czym wszyscy wspólnie wysłuchali krótkiego koncertu muzycznego przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu.

Spotkanie kończące realizację projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec” było nie tylko zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy grona pedagogicznego, ale także możliwością zaprezentowania talentów tych osób, dla których tak naprawdę to wszystko się odbywa. Celem bowiem wspólnych wysiłków tak wielu osób jest oczywiście uczeń. On jest w centrum uwagi nawet wtedy, gdy pozornie wydaje się, że wydarzenie dotyczy tylko nauczycieli.

Dodaj komentarz

Rozstrzygnięcie konkursu „ Dobre rady na odpady”

3 października 2013 | informatyk

W dniu 26 września 2013 r w Szkole Podstawowej w Opatowcu  został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt „ Dobre rady na odpady”, który miał na celu:

- rozbudzenie wrażliwości ekologicznej

- rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za nasze środowisko naturalne

- uświadomienie istniejących zagrożeń środowiska naturalnego

Do organizatora konkursu wpłynęło 49 prac. Wszystkie prace zostały podzielone na dwie grupy wiekowe. Pierwsza to dzieci z przedszkola i zerówki, druga grupa to uczniowie klas I-VI. W celu wyłonienia zwycięzców powołano komisję w skład której weszły:

 • Elżbieta Szczęsna Kusak
 • Monika Kościółek
 • Małgorzata Żydowska

Komisja dokonała oceny złożonych prac.

Wyniki zostały przedstawione na wspólnym apelu szkolnym  przez organizatora Konkursu  Kingę Maj.

Przedstawiają się następująco:

Pierwsza grupa  -  11 prac.

Wszystkie prace zostały  przez komisje wyróżnione a ich autorzy nagrodzeni. Są to: Magdalena Pietrzyk, Julia Bąk, Gabriela Popiel, Paulina Zbertek, Magdalena Cugowska, Zuzanna Porada, Karol Czosnek, Gabriel Maj, Oliwia Rogóz, Natalia Wróbel, Marcin Bąk.

 Druga grupa -38 prac.

I m-ce – Julia Jachna i Paulina Pietrzyk

II m- ce – Izabela Dybek i Oliwia Madej

III m- ce – Wiktoria Maj

Wyróżnienia otrzymali: Kacper Cugowski, Emilia Kornaś, Joanna Rogóz, Agnieszka Czosnek, Gabriela Włosowicz, Gabriela Król, Aleksandra Ostrowska.

Zwycięzcom  gratulujemy!

 Jednocześnie informujemy, iż wszystkie złożone  prace  wezmą udział w II etapie Konkursu organizowanym  przez firmę UNIA Sp.z. o .o z Krakowa.   

Koordynator szkolny: Kinga Maj

Dodaj komentarz

Jak bezpiecznie pozbyć się azbestu?

30 września 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Konsultacje Społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014 – 2020

30 września 2013 | informatyk

Wojewoda Świętokrzyski  informuje, iż z dniem 20 września br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Proces konsultacji prowadzony jest w formie on – line. Uwagi do dokumentu można zgłaszać poprzez formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej:

www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje-popw

do momentu zakończenia konsultacji, tj. do 25 października br.

Mając na uwadze duże znaczenie Programu dla rozwoju regionu oraz dobrą znajomość celów i potrzeb do zrealizowania zachęca się mieszkańców do jak najszerszego włączenia się w proces konsultacji.

Zebrane opinie i uwagi zostaną wykorzystane w pracach nad ostateczną wersją Programu.

Dodaj komentarz

Nowe godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu

30 września 2013 | hubert

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników od 1 października 2013 roku będą obowiązywać nowe godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu.

Dzień tygodnia Godziny
poniedziałek 15:00 – 19:00
wtorek 08:00 – 12:00
środa 08:00 – 12:00
czwartek 08:00 – 12:00
piątek 15:00 – 19:00

Zapraszamy do korzystania z zasobów biblioteki.

Dodaj komentarz

Otwarcie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu

27 września 2013 | informatyk

Pełnomocnik wojewody ds. usuwania klęsk żywiołowych w woj. świętokrzyskim uprzejmie informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak: F we-4400KL/51/KK/3559 z dnia 11 września 2013 roku wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dla poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu, który wystąpił w dniu 10 czerwca 2013 roku w gminie Opatowiec. Więcej szczegółów w pok. nr 5 w Urzędzie Gminy i pod nr tel. 41-35-18-052 wew.14.

Dodaj komentarz

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Krzczonowie

26 września 2013 | informatyk

20 września 2013 r. – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce – w ubiegłym tygodniu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.

Punkt Przedszkolny w Krzczonowie włączył się do jego obchodów i ten dzień upłynął pod znakiem zabawy, uśmiechu i wspólnego czytania bajek. Do wspólnego czytania udało się zaprosić Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasza Palucha, Kierownika Projektu Sylwię Mącznik oraz ku uciesze wszystkich przedszkolaków prawdziwą wróżkę…..w której jednak, maluchy szybko rozpoznały swoją panią Magdalenę Trojan.

Na koniec dnia wszystkie dzieci oprócz serdecznych życzeń z okazji swojego święta otrzymały pamiątkowe słodkie upominki. Zapewniamy, że dzień ten na stałe zapisze się w naszym przedszkolnym kalendarzu imprez.

Punkt Przedszkolny w Krzczonowie funkcjonuje w ramach realiowanego przez Gminę Opatowiec i Szkołe Podstawową w Krzczonowie projektu pn.„Magiczny świat malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pamiątkowe upominki zakupiono ze środków ujętych w budżecie projektu.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

25 września 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 września 2013 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 5 września 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
 8. Sprawy różne.
 9. Zapytania i interpelacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Zapisy osób chętnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Opatowiec – informacja

25 września 2013 | informatyk

W związku z rozpoczęciem ostatniego naboru wniosków dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Urząd Gminy w Opatowcu informuje, że istnieje możliwość zapisów osób chętnych do wykonania na ich posesji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z uwagi na krótki termin realizacji przedmiotowego zadania oraz ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy przyjmowane będą w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Ziemią w Opatowcu pok. nr 4 lub pod nr tel. 41 3518052 wew. 12 do dnia 4 października 2013 r.

 

Dodaj komentarz

Zapytanie ofertowe: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatowiec w sezonie zimowym 2013/2014

24 września 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

99 rocznica pierwszych bojów Legionów Piłsudskiego

23 września 2013 | informatyk

W dniu 22 września 2013 roku, w 99 rocznicę pierwszych bojów Legionów Piłsudskiego przed pomnikiem w Czarkowach odbyła się uroczysta Msza Św. Polowa w intencji poległych żołnierzy. Złożono kwiaty oraz zapalono znicze pamięci.

W uroczystościach zorganizowanych przez Gminę Nowy Korczyn wzięli udział licznie przybyli goście, w tym mieszkańcy Gminy Opatowiec, przedstawiciele władz samorządowych. Postawę patriotyczną okazała również młodzież szkolna z terenu naszej gminy, która wraz z dyrektorami i opiekunami przybyła na uroczystość z pocztami sztandarowymi.

Dodaj komentarz

I miejsce drużyny piłkarskiej dziewcząt z Zespołu Szkół w Opatowcu

23 września 2013 | informatyk

W dniu 18 września 2013 roku drużyna piłkarska Zespołu Szkół w Opatowcu uczestniczyła w eliminacjach gminnych IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, które przeprowadzone zostały w Kazimierzy Wielkiej.

W kategorii dziewczynki starsze rocznik 2000/2001 drużyna w składzie: Paulina Minior, Klaudia Kmiecik , Arletta Zwierzchowska , Klaudia Adamczyk, Agnieszka Dragan, Marlena Baran, Wiktoria Jedynak ,Dominika Pazur , Maja Tomal, Patrycja Materkowska zdobyły I miejsce i tym samym 23 września 2013 roku wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w Busku – Zdroju.

Szkoły uczestniczące w turnieju:

1. Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej
2. SSP1 Kazimierza Wielka
3. SSP 3 Kazimierza Wielka
4. ZPO Skalbmierz
5. ZS Opatowiec
6. Zięblice

WYNIKI KOŃCOWE
I miejsce ZS Opatowiec
II miejsce ZPO Skalbmierz
III miejsce SSP3 Kazimierza Wielka, Zięblice
IV miejsce SSP1 Kazimierza Wielka, Gimnazjum Kazimierza Wielka

Zdobywczynie bramek:
Paulina Minior – 9
Klaudia Kmiecik – 2
Arletta Zwierzchowska – 1

Wszystkie uczestniczki turnieju eliminacyjnego rozgrywanego na Orliku otrzymały pamiątkowe koszulki.

Opiekun: Monika Kościółek

Dodaj komentarz

Ochronne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

23 września 2013 | informatyk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach powiadamia, że na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie w dniach 1 – 10 października 2013r., ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim, prostokątnym pakiecie stanowiącym przynętę, wagi ok. 15 gramów, kolon brązowo-czarnego. Pakiety te zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu.

Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

Apeluje się do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką, gdyż zapach ludzi na pakiecie powoduje, iż lisy nie przyjmują szczepionki, co uniemożliwia ich uodpornienie.

Dodaj komentarz

Zakończył się remont kolejnych dróg na terenie Gminy Opatowiec

20 września 2013 | informatyk

W dniu 20 września 2013 r. Komisja powołana przez Wójta Gminy dokonała odbioru końcowego robót:

- drogi gminnej w Opatowcu – od ul. Legatka do drogi powiatowej Opatowiec-Wiślica, o długości 415 mb oraz szerokości jezdni 3 mb.  Przebudowa drogi obejmowała m.in. ścinkę pobocza, podbudowę z kruszywa,  umocnienie i profilowanie poboczy, podbudowę z kruszywa na pięciu zjazdach. Ogólna wartość inwestycji wyniosła ok. 70 tys.zł, z czego 20 tys. zł dofinansuje Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

- drogi gminnej na ul. Krótkiej w Opatowcu,  o długości 135 mb, szerokości 3mb. Remontu ul. Krótkiej dokonano dzięki porozumieniu Wójta Gminy Opatowiec z Sołtysem i Radą Sołecką Opatowca. Wartość zadania wyniosła ok. 22 tys. zł. z czego 15 tys.zł przeznaczyła Rada Sołecka, 7 tys.zł to środki własne Gminy.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm: Usługi Koparko-Ładowarką, Transport drogowy Marcin Piotrowski z Badrzychowic i PPUH „Farmer”, Lesław Piotrowski z Buska-Zdroju.

 

Dodaj komentarz

Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Opatowiec

20 września 2013 | informatyk

W dniu 17 września 2013 r.  Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty – Skarbnika Gminy podpisał umowę z Tomaszem Kasprzykiem – dyrektorem zarządzającym firmy Delfin Sp. z.o.o. z Kielc na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 5m3/d w gminie Opatowiec. Inwestycja dotyczy budowy 143 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Prace rozpoczną się jeszcze w roku obecnym, termin wykonania zadania to 30 września 2014 r.

Dodaj komentarz

VI spotkanie Świętokrzyskich Pierwszaków w Wiślicy

18 września 2013 | informatyk

Droga dziecka do szkoły jest ważnym problemem komunikacyjnym i edukacyjnym. Dlatego właśnie edukacja dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym to świadomie zaplanowana i prowadzona działalność nauczycieli, rodziców i władz samorządowych, obejmująca nauczanie i uczenie się, wychowanie i samowychowanie, której głównym celem jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym W związku z tym dnia 16 września uczniowie klas pierwszych Szkół Podstawowych z terenu gminy Opatowiec wzięli udział w przedsięwzięciu profilaktyczno – edukacyjnym „Kochane Pierwszaki”, które odbyło się w Wiślicy. Dowóz na plac sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wiślicy został zapewniony przez Wójta Gminy Opatowiec, który towarzyszył pierwszakom i ich opiekunom.

Celem tego przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego było:

 1. Zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I klasie szkoły podstawowej z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.
 2. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 3. Uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.
 4. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
 5. Umiejętność przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni i na jezdni.
 6. Błogosławieństwo dzieci klas I u progu rozpoczęcia nauki szkolnej połączone z zainicjowaniem systematycznych działań w szkołach w zakresie kształtowania ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne w różnych sytuacjach, w tym jako użytkowników dróg.

W zorganizowanie udziału dzieci zaangażowało się wiele i instytucji i znanych postaci : Biskup Kielecki Marian Florczyk, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach Jarosław Szymczyk, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wójt Gminy Wiślica Stanisław Krzak, Prezes Zarządu „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. Wojciech Legawiec oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł .

W czasie uroczystości dzieci świetnie się bawiły z Koziołkiem Matołkiem – postacią z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Do wspólnej zabawy zachęcała ze sceny Pani Małgorzata Muzoł- Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz przedstawiciele władz samorządowych, którzy przybyli na to spotkanie.

W Bazylice Kolegiackiej Biskup Marian Florczyk poświęcił pierwszoklasistom plecaki. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały pogadanki funkcjonariusza Policji na temat bezpieczeństwa na drodze, a także oglądnęły sprzęt policyjny. Bardzo chętnie obejrzały pokaz tresury policyjnych psów. Oprócz słodkich bułeczek i napojów mali uczniowie otrzymali znaczki odblaskowe, zakładki do książek oraz plakaty promujące bezpieczeństwo „Kodeks bezpiecznego pierwszaka”.

We wspaniałych humorach pierwszoklasiści bezpiecznie wrócili do szkoły.

Dodaj komentarz

Drużyna z Zespołu Szkół w Opatowcu wicemistrzem powiatu w piłce nożnej

18 września 2013 | informatyk

W dniu 12 września 2013 roku drużyna piłkarska Zespołu Szkół w Opatowcu reprezentowała naszą szkołę w Kazimierzy Wielkiej, podczas etapu powiatowego IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest promowanie wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego organizowania różnorodnych działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Turniej jest organizowany oddzielnie dla drużyn dziewcząt i chłopców, w dwóch kategoriach wiekowych:

• 10-11 lat (roczniki 2002 – 2003)
• 12-13 lat (roczniki 2000 – 2001)

Szkoły uczestniczące w turnieju:
1. Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej
2. SSP1 Kazimierza Wielka
3. SSP 3 Kazimierza Wielka
4. ZPO Skalbmierz
5. ZS Opatowiec

W kategorii chłopcy starsi rocznik 2000/2001 drużyna w składzie: Patryk Matuszczyk, Bartosz Dybała, Bartosz Kościółek, Miłosz Krawczyk, Bartosz Niedźwiedź, Tomasz Krypel, Krzysztof Janiec, Kryca Daniel, Szymon Sendor zajęła II miejsce.

Zdobywcy bramek:
Bartosz Kościółek – 4
Krzysztof Janiec – 3
Matuszczyk Patryk – 1

Wyniki końcowe:
I miejsce Gimnazjum Kazimierza Wielka
II miejsce SP.OPATOWIEC
III miejsce ZPO Skalbmierz
IV miejsce SSP1 Kazimierza Wielka
V miejsce SSP3 Kazimierza Wielka

Opiekun: Monika Kościółek

 

Dodaj komentarz

Porozumienie samorządów w sprawie złożenia wspólnego wniosku dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej

13 września 2013 | admin1

W ramach projektu o nazwie  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego”, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec  podpisał umowę partnerską z Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez Starostę – Jana Nowaka i Wicestarostę – Michała Buckiego, Wójtem Gminy Czarnocin – Marią Kasperek i zastępcą Wójta Gminy Zagnańsk – Robertem Kaszubą, przy kontrasygnacie Skarbników Gmin i Powiatu.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w dniu 6 września 2013 roku w obecności Mirosława Pawlaka – Posła na Sejm RP, Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Małgorzaty Muzoł – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Porozumienie umożliwiło samorządom wspólne złożenie wniosku o dofinansowanie. W Gminie Opatowiec planuje się objąć termomodernizacją obiekty szkolne w Opatowcu i Krzczonowie.

 

Dodaj komentarz

Podpisanie umowy na remont trzech odcinków dróg gminnych

10 września 2013 | admin1

W dniu dzisiejszym Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty – Skarbnika gminy podpisał  umowę z przedstawicielami firmy „Szar-Bud” na remont dróg gminnych współfinansowany z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo -Dostępność – Rozwój.

Wyremontowane zostaną trzy odcinki dróg gminnych. Pierwszy odcinek drogi gminnej nr 357012T Ksany – Chwalibogowice – Kraśniów na długości 210 mb i dwa  odcinki drogi gminnej nr 357028T Kobiela – Chrustowice – Pruska na długości 740 mb tj. w miejscowości Kobiela 440 mb a w miejscowości Chrustowice 300 mb.

Koszt remontu wynosi 132 209,01 zł z którego połowę kosztów tj. 66 104,01 zł pokrywa Wojewoda Świętokrzyski. Termin wykonania do 20 października br. Wykonawcą robót jest P.P.U. „Szar-Bud” z Szarbi Zwierzynieckiej koło Skalbmierza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz