Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

14 marca, 8:36 | informatyk

Prezydent RP Bronisław Komorowski zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczając je na niedzielę 25 maja 2014 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Dodaj komentarz

Zwrot podatku akcyzowego – podsumowanie I naboru wniosków w 2014r.

13 marca, 14:03 | informatyk

Podczas pierwszego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w lutym 2014 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 361 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 202 984,86 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w lutym 2014 roku:

 • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 3 466,34 ha
 • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 209 478,69 l
 • kwota do wypłaty wg wniosków – 202 984,86 zł

Dodaj komentarz

Konkurs „Bezpieczeństwo dzieci w komputerowej sieci”

12 marca, 14:58 | informatyk

Gmina Opatowiec zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów Szkół Podstawowych  i Gimnazjum z terenu Gminy Opatowiec na plakat dotyczący profilaktyki uzależnień pn.„Bezpieczeństwo dzieci w komputerowej sieci

REGULAMIN KONKURSU

„BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W KOMPUTEROWEJ SIECI”

Wójt Gminy Opatowiec ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Opatowiec na plakat dotyczący profilaktyki uzależnień pn.„Bezpieczeństwo dzieci w komputerowej sieci

§ 1

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klasa I-VI i gimnazjalnych z terenu gminy Opatowiec.

§ 2

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów gminy Opatowiec szkodliwości uzależnień, zdrowego trybu życia , życia bez nałogów, popularyzację działań twórczych i poszerzenie wiedzy z zakresu równych technik plastycznych.

§ 3

1.Prace nadesłane na Konkurs muszą  być  pracami  własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowany  i  nie przedstawionymi  na  innych  konkursach.  Nadesłanie  pracy  na  Konkurs jest  jednoznacznie ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
2. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo  na  papierze,  wydzieranka do  wyboru przez uczestnika konkursu.
3. Format prac plastycznych – A4.
4. Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie jedną pracę.
5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
6 .Każda praca (na odwrocie) powinna zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko autora, klasa.
b) adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym).

§ 4

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, w składzie:
- przedstawiciel Wójta Gminy,
- przedstawiciel Gminnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przedstawiciel Instytucji Kultury w Opatowcu,
- przedstawiciel Zespołu Szkół w Opatowcu,
- przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.
2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

§ 5

1. Termin i miejsce nadesłania prac: do 30 kwietnia 2014 r., Urząd Gminy w Opatowcu pokój  nr 5.
2. Wyniki  konkursu  zostaną   ogłoszone  w  Domu  Kultury  w  Opatowcu,  oraz   na  stronie  internetowej www.opatowiec.pl.
3. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca ,sześć miejsc zostanie wyróżnionych.
4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej osobiście lub telefonicznie.

§ 7

1. Udział w  Konkursie  jest   jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do złożonych prac  na następujących  polach  eksploatacji: druk  w dowolnej liczbie publikacji  i  w dowolnym nakładzie, używanie w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających  się do rozpowszechniania.
2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę  na  przetwarzanie  przez organizatora konkursu  swoich  danych  osobowych ( Ustawa o ochronie  danych  osobowych  z  dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.Nr 133 ,poz 833, z późn.zm.).
3. Prace zgłoszone do  Konkursu  nie  będą  zwracane  autorom.  Zgłoszenie prac do Konkursu jest  równoznaczne  z nieodpłatnym przeniesieniem na  Organizatora  własności  złożonych egzemplarzy prac.
4.Wszelkich  informacji  na temat Konkursu  można zasięgać w Urzędzie Gminy w Opatowcu

pokój nr 5 tel.41-35-18-052 w.14.

 

 

Dodaj komentarz

Zapisy osób chętnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Opatowiec – informacja

10 marca, 18:09 | informatyk

W związku z rozpoczęciem kolejnego naboru wniosków dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Urząd Gminy w Opatowcu informuje, że istnieje możliwość zapisów osób chętnych do wykonania na ich posesji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z uwagi na krótki termin realizacji przedmiotowego zadania oraz ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane będą w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Ziemią w Opatowcu pok. nr 4 lub pod nr tel. 41 3518052 wew. 12 do dnia 17 marca 2014 r.

 

Dodaj komentarz

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

7 marca, 17:02 | informatyk

 

Życzenia

Dodaj komentarz

Prace montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków – pierwszy nabór

7 marca, 17:01 | informatyk

Od dnia 1 marca 2014 r. wznowiono prace montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec. Zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d w Gminie Opatowiec” realizowane jest w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013.

Zadanie to obejmuje montaż 143 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 2 488 843,50 zł brutto. Wartość dofinansowania przyzana gminie Opatowiec wynosi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Dodaj komentarz

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Opatowiec – II nabór

7 marca, 7:46 | hubert

W dniu 08 listopada 2013 r. Wójt Gminy Opatowiec złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego wniosek o przyznanie środków finansowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu ma wynieść 469 194,56 zł w tym wydatki kwalifikowane stanowią 381 458,99 zł. Wnioskowana kwota pomocy finansowej określona we wniosku wyniosła 286 094,00 zł.

Do drugiego naboru na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec zgłosiło się 19 osób.

W dniu 27 lutego 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego i Gminą Opatowiec o przyznanie dofinansowania inwestycji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013”.

Informujemy również, że trwają prace montażowe u osób, które wyraziły chęć budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w swoich gospodarstwach domowych w pierwszej turze naboru.

Osoby zainteresowane w przyszłości budową przydomowych oczyszczalni ścieków prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Opatowcu, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, pokój numer 4, tel. 41 3518052 wew. 12 lub e-mail: gmina@opatowiec.pl.

Dodaj komentarz

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu – nowe godziny otwarcia

7 marca, 7:46 | hubert

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu od dnia 3 marca 2014 r. zaprasza czytelników w następujących godzinach:

poniedziałek: 730 – 1330 oraz 16001800
wtorek: nieczynna
środa: 730 – 1330
czwartek: 800 – 1400
piątek: 1200 – 1800

Mamy nadzieję, że nowo przyjęte godziny otwarcia biblioteki będą korzystne dla szerokiej grupy mieszkańców. W razie potrzeby będą mogły ulec niewielkim zmianom.

Dane kontaktowe:
tel. 41-35-18-026
e-mail: biblioteka@opatowiec.pl

Dodaj komentarz

VII Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie – jedyny taki w roku

3 marca, 18:54 | informatyk

Niemal 250 Pań z Gminy Opatowiec wzięło udział w obchodach VII Gminnego Dnia Kobiet, który odbył się w dn. 2 marca 2014 r. w sali OSP w Krzczonowie. Patronat nad uroczystością objął Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Dzień Kobiet to jedno z większych kulturalnych wydarzeń w naszej gminie. Również w tym roku zadbano, aby ten wyjątkowy dzień obfitował w wiele atrakcji.

Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście m.in. Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, komendant powiatowy Policji, dyrektorzy instytucji oraz przedstawiciele innych jednostek z terenu całego województwa.

Z okazji Dnia Kobiet panowie złożyli wszystkim Paniom życzenia, wręczyli symbolicznego goździka i słodki upominek. Zabrzmiało głośne, tradycyjne „sto lat”, po czym na scenie zaprezentowały swój program artystyczny dzieci i młodzież z terenu gminy.

Szczególnym akcentem uroczystości był wspólny występ Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, do którego zaproszono Marszałka Województwa oraz Wójta Gminy. Wspólnie zaśpiewano autorski utwór o Gminie Opatowiec i planach na przyszłość. Nie zabrakło też kabaretu. Następnie przy muzyce bawiono się do późnych godzin nocnych.

Pomimo, że obchody gminnego Dnia Kobiet mamy już za sobą, liczymy, że za sprawą Panów każdy pozostały dzień w roku będzie równie wyjątkowy.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Osobom, które zaangażowały się w przygotowanie uroczystości, w jej obsługę i pilnowanie porządku.

Dodaj komentarz

„Babiniec” w ostatkowym klimacie w Opatowcu

28 lutego, 17:19 | admin1

Gmina Opatowiec była gospodarzem czwartego już spotkania Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu kazimierskiego odbywającego się pod hasłem „Babiniec”.

Otwarcia spotkania dokonał Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk, który przywitał licznie zgromadzone Panie i zaproszonych gości. W spotkaniu udział wzięli min:

Jan Nowak- Starosta Powiatu Kazimierskiego, Michał Szczerba- Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, Hubert Krupa- Sekretarz Gminy, Anna Klimaszewska Luty- Skarbnik Gminy, Elżbieta Szczęsna-Kusak- Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Radni Powiatu Kazimierskiego, Radni Gminy i licznie przybyli Mieszkańcy Gminy.

Duża sala Domu Kultury w Opatowcu wypełniona była barwnie ubranymi w stroje ludowe mieszkankami gminy Opatowiec oraz gośćmi z wszystkich pozostałych gmin naszego powiatu.

Na początku scena należała do Pań z KGW, które wspólnie zaśpiewały o tym co słychać w naszej gminie.

Kolejnym punktem spotkania był występ działającego przy gminie Zespołu Muzyczno- teatralnego prowadzonego przez Radosława Kornasia. Najmłodsi przenieśli widzów w świat bajki o Kopciuszku. Przedstawienie było perfekcyjnie przygotowane nie tylko pod względem technicznym, ale i artystycznym. Rodzice dzieci biorących udział w przedstawieniu zadbali o każdy szczegół dotyczący zarówno strojów młodych aktorów, jak i aranżacji sceny. Widzowie owacjami na stojąco docenili talent artystów i trud włożony w przygotowanie przedstawienia.

Następnie scenę przejęły uczennice Zespołu Szkół w Opatowcu trenujące pod bacznym okiem Wiesława Tomala. Wykonały one kilka piosenek i wprowadziły prawdziwie ostatkowy nastrój.

Po zakończeniu części artystycznej przy kawie i pysznościach przygotowanych przez panie z KGW z terenu gminy Opatowiec uczestniczki spotkania wymieniały się doświadczeniami dotyczącymi kulinariów.

Beata Adamczyk

Dodaj komentarz

„Rok jak z bicza strzelił” – I rocznica utworzenia KGW w Kocinie

28 lutego, 13:15 | admin1

W związku z rocznicą utworzenia KGW w Kocinie w dniu 22.02.2014 r. członkinie Koła zorganizowały huczne obchody działalności Koła. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście w osobach: Sławomir Kowalczyk- Wójt Gminy Opatowiec, Marek Pluta- Radny Powiatu kazimierskiego, Stanisław Walczak- Radny Gminy, Janusz Cabaj-Radny Gminy, Tadeusz Nur- Prezes OSP, Jan Kopeć-Wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach  oraz mieszkańcy wsi.

Przewodnicząca KGW-  Bożena Kopeć przywitała zaproszonych gości, a następnie przedstawiła informację dotyczącą działań zrealizowanych przez panie w minionym roku. Lista inicjatyw w których KGW brało udział w tym okresie zasługuje na uznanie. Swoją działalność panie rozpoczęły od zorganizowania „Majówki”, brały udział w wielu imprezach organizowanych na szczeblu gminy jak i powiatu. Startowały w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo, gdzie zaprezentowały produkt „Kiełbasianka kocinianka”.

Przewodnicząca podkreśliła, że udało  się zrobić tak wiele rzeczy dzięki zgodzie jaka panuje pomiędzy paniami,  dużemu zaangażowaniu ze strony wszystkich członkiń KGW i przychylności ze strony Gminy Opatowiec.Następnie panie zaprezentowały zestaw piosenek przygotowanych specjalnie na okoliczność rocznicy.

Po udanym występie panie z KGW otrzymały kwiaty i upominki od zaproszonych gości. A następnie wszyscy udali sie na parkiet, gdzie zabawa trwała prawie do samego rana.

     

Dodaj komentarz

XII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

28 lutego, 13:15 | informatyk

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego wspólnie z ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Agencją Nieruchomości Rolnych, pod patronatem medialnym TVP1, dwutygodnika AGRO SERWIS, miesięcznika Aeromechanika, telewizji interaktywnej AGRO NEWS,com.pl i tygodnika „Zielony Sztandar”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad i zachęcenie jak największej liczby rolników do wzięcia udziału w tej inicjatywie.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjna działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Kryteria oceny zgłoszonych gospodarstw obejmować będą m.in. ład i porządek w obrębie obejścia gospodarskiego, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarsko – gospodarczych, stan techniczny i wyposażenie maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony części ruchomych, podpory i inne zabezpieczenia, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stosowanie środków ochrony osobistej i zasad BHP.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji prosimy o zgłaszanie gospodarstwa zgodnie z karta do Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej ul. 1-go Maja 15 w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2014 roku.

Regulamin

Formularz_zgłoszenia

Dodaj komentarz

Zajęcia organizowane w ferie zimowe w szkołach

28 lutego, 13:15 | informatyk

W Zespole  Szkół w Opatowcu

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „START PO ZDROWIE”

Na zakończenie projektu „Start po zdrowie” w ramach realizacji zadań programu Świętokrzyska Akademia Sportu wspieranego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dnia 5.02.2014r. zorganizowane zostały rozgrywki sportowe dla najstarszych uczniów Zespołu Szkół w Opatowcu- uczniów gimnazjum. Do Turnieju Piłkarskiego przystąpiły trzy drużyny.  Mecze sędziowali absolwenci  Gimnazjum.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna „Są gorsi” w składzie: Patryk Jedynak, Piotr Nowak, Kamil Siwy, Dominik Niedźwiedź. Drugie miejsce zajęła drużyna „Gwiazdki” w składzie: Jakub Kowalczyk, Tomasz Krypel, Szymon Sendor, Patryk Jaszczur. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna  „Wróbelki” w której skład wszedł: Patryk Kociński, Maciej Korzec, Klaudia Kmiecik oraz Krystian Wróbel.

Najlepszym zawodnikiem Turnieju okazał się Piotr Nowak, a najlepszym bramkarzem został Patryk Kociński.

Na zakończenie zawodnicy utworzyli dwie drużyny mieszane składające się z gimnazjalistów oraz absolwentów i zagrali towarzyski mecz.

Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna-Kusak razem z prezesem UKS-u „Nadwiślanka” Alicją Witkoś-Kłos wręczyły puchary, dyplomy oraz nagrody ufundowane z programu Świętokrzyska Akademia Sportu.

Wszystkie imprezy sportowe zorganizowane w czasie ferii zimowych przez UKS „Nadwiślanka” fotografowała Daria Lesiak z pomocą Ingi Stadnickiej oraz Natalii Bątkowskiej.

04 lutego 2014

SPORTOWE ZAJĘCIA  FERYJNE

We wtorek dn. 4.02.2014r. jako alternatywa spędzania wolnego czasu zorganizowane zostały zajęcia sportowe dla młodszych uczniów, którzy przez pierwszy semestr uczestniczyli w zajęciach „Szkółki Piłkarskiej” prowadzone przez p. Alicja Witkoś-Kłos.

Na początku odbyła  się lekcja otwarta dla rodziców. Podczas tych zajęć rodzice mogli podziwiać swoje pociechy w zmaganiach piłkarskich. Na koniec odbył się mecz uczniowie kontra rodzice. Świetną zabawę zakończono rozdaniem nagród oraz dyplomów ufundowanych przez Świętokrzyski  Urząd Marszałkowski  na zakończenie projektu „Świętokrzyska Akademia Sportu” realizowanego przez UKS „Nadwiślanka” jako projekt „Start po Zdrowie”.

 

 

04 lutego 2014

ZAJĘCIA PLASTYCZNO – TECHNICZNE – „MALI  ARTYŚCI”

W dniu 4 lutego 2014 r. odbyły się zajęcia dla uczniów i uczennic klas IV – VI. Dzieci przygotowały scenariusz teleturnieju muzycznego, który zostanie zaprezentowany wszystkim uczniom po powrocie z ferii zimowych. Wraz z opiekunkami: p. Małgorzatą Żydowską, p. Izabelą Włosowicz, p. Kingą Maj, p. Ireną Kłos oraz p. Barbarą Niedzielą uczniowie wykonali dekorację i ćwiczyli całość przygotowanego przez siebie programu. W drugiej części zajęć dzieci wykonały prace plastyczne „Zimowy krajobraz”.

 

03 lutego 2014r

FERYJNY TURNIEJ

W dniu 03.02.2014 w Szkole Podstawowej w Opatowcu odbył się Feryjny Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu. W zawodach wzięły udział trzy drużyny:

1. SP Opatowiec: Bartosz Niedźwiedź, Daniel Niedźwiedź, Dominik Kociński, Hubert Kmiecik, Miłosz Krawczyk, Jakub  Szabla.

2. Real Opatowiec : Bartosz Dybała, Norbert Pazur, Bartosz Kościółek, Krystian Leks, Jakub Kłos.

3. KS Rogów: Jakub Madej, Kinga Oracz, Maciej Cugowski, Michał Kowalczyk, Jakub Niedźwiedź.

W rozgrywkach piłki siatkowej I miejsce zajęła drużyna Real Opatowiec , II miejsce SP Opatowiec, III miejsce KS Opatowiec.

W turnieju piłki nożnej I miejsce zdobyła drużyna Real Opatowiec, II miejsce SP Opatowiec, III miejsce KS Rogów

Najskuteczniejszym  strzelcem okazał się Bartosz Kościółek, a najlepszym bramkarzem- Bartosz Dybała. Kinga Oracz otrzymała nagrodę dla najlepszej zawodniczki turnieju. Dla wszystkich uczestników czekały nagrody i słodycze. W tym dniu także uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w grach planszowych oraz pracach plastycznych. Uczennice Gabriela Włosowicz  i Wiktoria Maj wykonały plakat na temat „Bezpieczne ferie zimowe”.

08 lutego 2014

Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół

8 lutego 2014 r. odbył się w Zespole Szkół w Opatowcu Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu. Do Turnieju zgłosiło się 5 zawodników: Dominik Niedźwiedź, Piotr Kowalczyk, Piotr Wieloch, Arkadiusz Kuroń, Lesław Rajtar.  Turniej rozgrywano równolegle do Turnieju Piłki Siatkowej, dlatego turniejem zainteresowali się również siatkarze. W wyniku sportowej rywalizacji i ciekawych roszad  wyłoniono  spośród startujących szachistów zwycięzców.

I miejsce: Piotr Kowalczyk

II miejsce: Lesław Rajtar

III miejsce: Dominik Niedźwiedź

IV miejsce : Piotr Wieloch

V miejsce: Arek Kuroń

Zwycięzcy otrzymali z rąk p. Elżbiety Szczęsnej- Kusak,  Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu puchary i nagrody. Wszyscy startujący  w Turnieju szachiści otrzymali pamiątkowe medale.

Zdjecia z Turnieju Szachowego

Zdjecia

 

 W Szkole Podstawowej w Krzczonowie

W czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Krzczonowie organizowane były zajęcia, podczas których wszyscy chętni uczniowie pod opieką nauczycieli mogli przyjemnie, w gronie rówieśników spędzić wolny czas. Zajęcia były zróżnicowane oraz dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów.

Jak zawsze dużo pozytywnych emocji wywołały rozgrywki sportowe oraz gry i zabawy ruchowe. W ramach ćwiczeń umysłu uczniowie mogli pograć w warcaby, szachy oraz rozwiązywać rebusy językowe. Nie zabrakło również zajęć w pracowni komputerowej i z tablicą interaktywną, na które przygotowane były multimedialne programy edukacyjne oraz gry dostosowane do wieku. Kilka śnieżnych i mroźnych dni było z kolei wspaniałą okazją do zimowych zabaw na śniegu. Zaś miłym akcentem kończącym ferie była zabawa choinkowa.

Zdjecia

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

24 lutego, 8:40 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 28 lutego 2014 roku (piątek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 24 stycznia 2014r.
 4. Omówienie funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  MAXMED Sp.
  z o.o., Filia w Opatowcu po likwidacji SZPOZ.
 5. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Opatowiec za 2013 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/2007 Rady Gminy Opatowiec z dnia 07.09.2007r. w sprawie deklaracji przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
 11. Sprawy różne.
 12. Zapytania i interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Biuletyn Informacyjny z życia Gminy Opatowiec Nr 3

20 lutego, 12:33 | informatyk

Dodaj komentarz

Uroczyste wręczenie odznaki „ Złotego pióra” w Zespole Szkół w Opatowcu

20 lutego, 12:30 | informatyk

W dniu 17 lutego 2014 r w Szkole Podstawowej w Opatowcu odbyło się uroczyste wręczenie  odznaki  „ Złotego pióra”. Otrzymują ją każdego  roku  uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki  w nauce i zachowaniu. W I semestrze   w  grupie najlepszych znalazło się 31 uczniów. Są to:

Kl.I

Wojciech Dusza

Dominik Kupisz

Karolina Krzak

Martyna Jachna

Kacper Cugowski

Antonina Salamon

Magdalena Niedźwiedź

 

KL.II

Maja Klita

Gabriela Pobiega

Julia Jabłońska

Emilia Kornaś

Małgorzata Kowalczyk

Marcin Tomasik

 

KL.III

Paulina Pietrzyk

Izabela Dybek

Gabriela Król

Gabriela Włosowicz

Nikola Kozioł

Klaudia Sojka

Oliwia Madej

Kacper Bartoszek

KL.IV

Jakub Kłos

Oskar Jabłoński

Julia Jachna

Dawid Majka

Jakub Niedźwiedź

 

KL.V

Wiktoria Maj

Emilia Kozioł

Michał Kowalczyk

 

KL.VI

Miłosz Krawczyk

Bartosz Dybała

Wszyscy uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

                                                                

 

Dodaj komentarz

Spotkanie Noworoczne Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opatowcu

19 lutego, 10:51 | admin1

Duża Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Opatowcu w dniu 16 lutego 2014 roku gościła członków Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opatowcu z okazji spotkania noworocznego.

Spotkanie otworzył i poprowadził Przewodniczący Koła Pan Andrzej Kłos, który po przywitaniu Seniorów, przedstawicieli samorządu gminnego w osobach Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy i Michała Szczerby Przewodniczącego Rady Gminy oraz zaproszonych gości złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Życzenia złożyli również Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, którzy do powinszowań dołączyli upominki dla Koła.

Po oficjalnym otwarciu spotkania Seniorzy i zaproszeni goście  zostali poczęstowani  daniami przygotowanymi przez Członkinie Koła.

Miła atmosfera przebiegała przy „wspomnieniach” recytowanych i śpiewanych i trwała do późnych godzin nocnych.

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Gminny Dzień Kobiet

19 lutego, 10:51 | admin1

Zaproszenie na VII Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie

Dodaj komentarz

Sukcesy uczniów z Zespołu Szkół w Opatowcu na XII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Solcu-Zdroju

18 lutego, 15:48 | informatyk

W dniu 25 stycznia 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury w Solcu-Zdroju odbył się XII Przegląd Kolęd i Pastorałek. W bieżącej edycji w przeglądzie wzięło udział ponad 100 uczestników, a zgromadzona publiczność wręcz nie mieściła się na sali. W konkursie uczestniczyli artyści ze szkół z Solca-Zdroju, Zborowa, Wełnina, Kikowa, Pacanowa, Wiślicy, Nowego Korczyna i po raz pierwszy z Opatowca, przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju oraz Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy. Uczestnicy prezentowali się w siedmiu kategoriach, a oceniało ich 4-osobowe jury. Uczennice Zespołu Szkół w Opatowcu oczywiście nie wróciły bez miejsc na podium.

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej:

 • soliści:

– I miejsce zajęła Nikola Wróbel

 • zespoły

– I miejsce zajął duet Emilia Kozioł i Nikola Kozioł

W kategorii gimnazjum:

 • zespoły

- I miejsce zajął duet Klaudia Kozioł i Natalia Bątkowska

Dziewczynki zostały przygotowane przez Pana Wiesława Tomala.

Gratulujemy !

Dodaj komentarz

Podpisanie pre-umów na termomodernizację szkół

14 lutego, 16:08 | informatyk

Ponad 36,6 mln złotych – to kwota dofinansowania, jaką otrzyma łącznie 7 beneficjentów jednego z ostatnich konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się podpisanie pre-umów na realizację zadań w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. W spotkaniu uczestniczyli Adam Jarubas Marszałek Województwa i Kazimierz Kotowski Członek Zarządu Województwa.

Dofinansowania projektów realizowanych w ramach zawartych dziś pre-umów wynoszą 80% kosztów kwalifikowanych.

- Mamy teraz nieco mniej okazji, aby się spotykać, kończy się okres programowania, cieszymy się jednak, że państwo, jako ci najbardziej wytrwali, podpisują dziś pre-umowy. Większość tych projektów dotyczy termomodernizacji, która obejmie aż 45 budynków użyteczności publicznej. Oszczędność energetyczna jest niezwykle ważną wartością w przyszłym okresie programowania. Jesteście zatem państwo w pewnym sensie prekursorami projektów nowej perspektywy – mówił do zgromadzonych marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

- Kwalifikowana wartość projektu wynosiła 5 mln zł, stąd w niektórych przypadkach pojawiła się konieczność tworzenia partnerstw pomiędzy tymi, których inwestycje były zbyt małe aby zakwalifikować się do programu. Inwestycje zakończą się w pierwszej połowie 2015 roku – wyjaśniał zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego,Przemysław Janiszewski.

- Finalizujemy środki, które mamy do zainwestowania w perspektywie 2007-2013. Jest to jeden z ostatnich konkursów. Chodziło w nim o oszczędne gospodarowanie. Dziękuję pracownikom naszych departamentów ale też beneficjentom za współdziałanie. Będzie ono kluczowe w nowej perspektywie finansowej – mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

- Bardzo cieszy mnie to, że przygotowując wnioski tworzyliście państwo wokół siebie partnerstwa, widać było skłonność do kompromisów, byliście dla siebie otwarci – dodał marszałek Adam Jarubas.

W Gminie Opatowiec w ramach prac modernizacyjnych planuje się wykonanie w 2014 roku w:

Zespole Szkół w Opatowcu (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),

Szkole Podstawowej w Krzczonowie,

Gminnym Ośrodka Sportu (sala gimnastyczna) w Opatowcu.

m.in.: docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, położenie nowej elewacji na ścianach zewnętrznych (tynk), wymianę niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej, orynnowanie oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wymianą grzejników.

Dodaj komentarz

Nowe place zabaw dla dzieci przy szkołach w Opatowcu i Krzczonowie

14 lutego, 16:07 | informatyk

W 2014 roku na terenie Gminy Opatowiec powstaną dwa nowe place zabaw:  przy Zespole Szkół w Opatowcu i przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Zostaną wyposażone w nowoczesne i bezpieczne dla wszystkich dzieci zabawki wielofunkcyjne.

Kompozycja placu zabaw przy w Opatowcu to huśtawka równoważna, piaskownica, sprężynowce, a także zestaw zabawowy w skład którego wejdą: zjeżdżalnie, drabinki, podesty i wieże zabawowe. W ramach tego zadania zostanie wykonana również przebudowa wewnątrz obiektu szkolnego (m.in. sanitariaty).

Plac zabaw w Krzczonowie przewiduje przygotowanie i montaż zestawu zabawowego (podesty, zjeżdżalnie, ścianki oraz wieże zabawowe), huśtawki równoważnej, piaskownicy, sprężynowców oraz kolorowego domku do zabaw, całość inwestycji dopełni ułożenie nowoczesnej, kolorowej i bezpiecznej nawierzchni.

W dniu 13 lutego 2014 roku Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty -Skarbnika Gminy podpisał umowę umowę o sfinansowanie zadania w ŚBRR w Kielcach. Wartość zadania (obydwa place zabaw) wyniesie 173 542 zł. i w całości będzie pokryta ze „środków europejskich”, pozyskanych przez Gminę Opatowiec z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Dodaj komentarz

XXII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy

10 lutego, 22:46 | informatyk

XXII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec odbył się tradycyjnie  w zimowe ferie  w Zespole Szkół w Opatowcu w dniu 8 lutego 2014 roku.

Na otwarcie turnieju w nowej i wyremontowanej sali gimnastycznej  po raz pierwszy zatańczyły dziewczynki szkolnego zespołu  Cheerleaderek„ SMERFETKI”, zachęcając w ten sposób drużyny do sportowej rywalizacji.

W tym roku do turnieju przystąpiło 10 drużyn, które podzielono na 2 grupy:

Grupa A

Szreniawa Ławy

Leon Wyszogród

Kaziki Krzczonów

Hercules Ksany

OSP Mistrzowie

 

Grupa B

Krzczonów 07

Dream Team

Plus 35B

FC Kęsów

Strumyk Rzemienowice

W każdej grupie drużyny rozegrały mecze „ każdy z każdym” i w ten sposób do  półfinału zakwalifikowano po dwie drużyny z każdej grupy, tj. Kaziki Krzczonów, Krzczonów 07, Plus 35B, OSP Mistrzowice.

W finale drużyny zmierzyły się w ostrej sportowej rywalizacji.

Po raz pierwszy na najwyższym miejscu na podium stanęła drużyna Kaziki Krzczonów w składzie: Kazimierz Kuroń, Arkadiusz Kuroń, Konrad Kuroń, Piotr Wieloch, Piotr Job, Marian Gielmuda, Tomasz Skrzyński

II miejsce zajęła od kilku lat nie pokonana  drużyna OSP Mistrzowice w składzie: Dariusz Grzesik, Rafał Kański, Piotr Grzywna, Rafał Grzesik, Łukasz Kryca, Wojciech Dzięcioł, Marcin Kryca, Paweł Książek, Jarosław Tomal.

III miejsce zajęła drużyna Plus 35B w składzie:  Michał Szczerba, Piotr Kusak, Benedykt Ceś, Paweł Kozanecki, Marcin Kowalczyk, Piotr Kowalczyk, Piotr Charzewski, Jacek Opiatowski, Bartosz Kościółek.

IV miejsce zajęła drużyna  – Krzczonów 07

Z rąk Organizatora Turnieju Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka  każda drużyna otrzymała puchar, dyplom, medale  i nagrody rzeczowe. Nagrody pomagali wręczać również Przewodniczący Rady Gminy Michał Szczerba, Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu Elżbieta Szczęsna-Kusak oraz Radny Gminy Henryk Kryca.

Organizatorzy przyznali również nagrody w  następujących  kategoriach:

-  „Gra Fair Play”  dla drużyny OSP Mistrzowice- puchar od Przewodniczącego Rady Gminy Michała Szczerby

-  „ Objawienie Turnieju” dla Dominika Sochonia

-  „Najlepsza Zawodniczka” dla Justyny Sobczyk

-  „Najlepszy Zawodnik” dla Marcina Kowalczyka

-  „Najlepiej Rozgrywający” dla Damiana Skwarka

-  „Najmłodszy Zawodnik”  dla Bartosza Kościółka

-  „Najaktywniejszy Sędzia” dla Tomasza Skrzyńskiego

-  „Najskuteczniejszy Kibic” dla Mariana Grzesika

Obsługę i pomoc w czasie trwania turnieju zapewnili: Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Monika Kościółek, Alicja Witkoś-Kłos– nauczycielki wychowania fizycznego oraz Stanisław Tomal – Pracownik Urzędu Gminy w Opatowcu.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec cieszy się  bardzo dużym zainteresowaniem. Mecze rozgrywane były w duchu sportowej rywalizacji i na bardzo wysokim poziomie.

Turniej został zrealizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Dodaj komentarz

Przedszkolaki z Krzczonowa świętowały Dzień Babci i Dziadka

7 lutego, 7:18 | admin1

W dniu 3 lutego 2014 roku, maluchy z Punktu Przedszkolnego w Krzczonowie wraz ze swoimi babciami i dziadkami uroczyście świętowały Dzień Babci i Dziadka. Przedszkolaki przygotowały wspaniałą niespodziankę dla swoich gości i pozostałych widzów. Wraz ze swoimi paniami Justyną Krupą i Magdaleną Trojan maluchy przygotowały Jasełka. Było pięknie, wzruszająco i rodzinnie. Mali aktorzy we wspaniałych strojach prezentowali swoje role przeplatane kolędami.

Przedszkolaki udowodniły, że potrafią nie tylko świetnie odgrywać role, śpiewać i poruszać się na scenie, ale także panować nad tremą i onieśmieleniem. A wszystko to specjalnie dla kochanych Babć i Dziadków, którym po zakończonym przedstawieniu maluchy złożyły życzenia i wręczyły drobne upominki. Do życzeń dołączył się również Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasz Paluch, który w imieniu Wójta Gminy i swoim własnym życzył wszystkim zdrowia i pomyślności.

Uroczystości zorganizowano w ramach realizowanego przez Gminę Opatowiec i Szkołę Podstawową w Krzczonowie projektu pn. „Magiczny świat malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszty uroczystości pokryto ze środków ujętych w budżecie projektu.

Dodaj komentarz

Regulamin rozgrywek Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec

6 lutego, 11:15 | admin1

Regulamin dostępny w wersji pdf

REGULAMIN

Dodaj komentarz

Ośrodek Zdrowia w Opatowcu – INFORMACJA

5 lutego, 1:47 | admin1

Od dnia 1 stycznia 2014 roku świadczenia medyczne w dotychczasowym Ośrodku Zdrowia w Opatowcu, udzielane są przez Centrum Medyczne MAXMED z Kazimierzy Wielkiej. Poprzednia placówka medyczna została zlikwidowana. Wszyscy pacjenci należący dotychczas do poprzedniej placówki medycznej zostali przeniesieniu pod opiekę MAXMED. Oznacza to, że mogą oni korzystać ze świadczeń Lekarza Rodzinnego oraz Pielęgniarki Środowiskowej w dotychczasowej siedzibie w Opatowcu przy ulicy Garncarskiej 2 lub w siedzibie głównej MAXMED w Kazimierzy Wielkiej przy ulicy Kolejowej 27F.

W związku z kolejnymi zmianami wprowadzanymi w Ośrodku Zdrowia w Opatowcu proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

1.    Godziny otwarcia:

 • codziennie od godziny 8.00 – 18.00.
 • lekarz jest dostępny codziennie w godzinach 8.00 – 15.00.
 • w godzinach 15.00 – 18.00 lekarz dostępny w Centrum Medycznym MAXMED w Kazimierzy Wielkiej (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej).
 • w godzinach 18.00 – 8.00 oraz w dni świąteczne i wolne od pracy, świadczenia dla pacjentów potrzebujących nagłej pomocy udzielane są przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego Oddział w Kazimierzy Wielkiej (ul. Kościuszki 14).

2.    Personel Medyczny:

 • lek. Zbigniew Włosowicz (codziennie 8.00 – 15.00).
 • lek. Wiesław Kocowicz (pon., śr., czw. 9.00 – 15.00).
 • piel. Maria Chabinka (codziennie).
 • piel. Krystyna Kozioł (codziennie).

 

Skład personelu medycznego może ulegać zmianie do końca kwietnia 2014 roku, ale z zachowaniem codziennej dostępności w godzinach 8.00 – 15.00.

3.    Wizyty i recepty.

 • Prosimy o wcześniejsze umawianie się na wizyty telefonicznie lub osobiście. Każdy pacjent będzie miał wyznaczoną godzinę wizyty. Ma to na celu usprawnienie pracy przychodni oraz zmniejszenie oczekiwania na wizytę. Jest to ważne szczególnie dla osób chorych.
 • W tej chwili system umawiania wizyt jest przejściowy. Od 1 kwietnia 2014 roku wizyty będą odbywać się wyłącznie na wyznaczoną godzinę.
 • Zgodnie z wymogami prawnymi lekarz może wystawić receptę WYŁACZNIE jeśli naocznie zbada pacjenta. Przypominam, że wystawianie recept dla innej osoby (nawet rodziny) nie jest możliwe. Prosimy o samodzielne zgłaszanie się po recepty, leki i środki pomocnicze.
 • Jeśli pacjent zostanie zbadany przez lekarza i ustalone zostanie leczenie – wówczas lekarz może wystawić recepty na 3 miesiące (recepty na każdy miesiąc osobno), tak aby ułatwić pacjentowi stały dostęp do leków i pacjent nie musi często zgłaszać się do przychodni. Jest to duże ułatwienie dla osób niesamodzielnych.
 • Zniżki i refundacje leków przyznawane tylko jeśli pacjent ma rozpoznaną określoną chorobę. Oznacza to, że ten sam lek dla jednego pacjenta może być pełnopłatny a dla innego refundowany. Jeśli lekarz rodzinny nie ma dostępu do dokumentacji z innej poradni (np. urologicznej, neurologicznej, okulistycznej) wówczas nie może wystawić leku z refundacją (płatność 100%). Prosimy o uzupełnianie takiej dokumentacji, tak aby uniknąć w przyszłości nieporozumień z wypisywaniem refundowanych leków. Jeśli taka dokumentacja zostanie uzupełniona – wówczas wszelkie kolejne leki będą wypisywane z należną refundacją.
 • UWAGA! Za wystawione recepty, skierowania i udzielone porady lekarz NIE MOŻE przyjmować jakichkolwiek pieniędzy lub innej formy gratyfikacji! Wszelkie świadczenia w Poradni Lekarza Rodzinnego są BEZPŁATNE!

4.    Szczepienia.

 • W chwili obecnej szczepienia są wykonywane wg dotychczasowych zasad tzn. codziennie. MAXMED zapewnia bezpłatnie wszystkie szczepionki przewidziane przez harmonogram szczepień. Szczepionki tzw. „łączone” lub spoza listy szczepień muszą być zakupione przez rodziców. Najlepiej szczepionkę przynieść do przychodni bezpośrednio przed wykonaniem szczepienia prosto z Apteki. Receptę na taką szczepionkę można uzyskać u lekarza POZ.
 • Dla osób chętnych szczepienia są również wykonywane w siedzibie głównej MAXMED w Kazimierzy Wielkiej po wcześniejszej telefonicznej rejestracji.
 • Najpóźniej od 1 kwietnia 2014 roku zostanie wprowadzony nowy system szczepień. Wszystkie dzieci będą monitorowane przez personel medyczny MAXMED i daty szczepień będą wyznaczane WCZEŚNIEJ. Ma to umożliwić swobodny dostęp do szczepionek oraz zapobiegać kontaktu szczepionych dzieci z chorymi  pacjentami przebywającymi w poczekalni. Ustalony zostanie stały dzień i godziny szczepień.

5.    Badania Laboratoryjne.

 • Wszystkie zlecone badania laboratoryjne, które są dostępne w Poradni Lekarza Rodzinnego mogą być wykonane BEZPŁATNIE w Centrum Medycznym MAXMED w Kazimierzy Wielkiej ul. Kolejowa 27F. Badania wykonywane są w następujących terminach:

 

Poniedziałek      7.00 – 11.00

Środa, Piątek     7.00 – 9.30

 

Od dnia 10 marca 2014 roku, uruchomiony zostanie punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych w Poradni Lekarza Rodzinnego w Opatowcu ul. Garncarska 2. Materiał do badań (krew, mocz, kał, wymazy itp.) będzie pobierany na miejscu i wysyłany do analizy do krakowskiego laboratorium „Diagnostyka”. Wyniki badań będą dostępne następnego dnia w rejestracji w Opatowcu i w Kazimierzy Wielkiej (pacjent może odebrać wyniki w obu placówkach).  Termin wykonywania badań:

 

Poniedziałek      8.00 – 11.30

 

 • Badania wykonywane w innej placówce niż MAXMED muszą zostać opłacone przez pacjenta.
 • Lekarz Rodzinny nie może skierować pacjenta na badania zlecone przez inną Poradnię/Lekarza lub na badania wykonywane przed zabiegiem operacyjnym. Takie badania ma obowiązek wykonać jednostka zlecające takie badania lub wykonująca leczenie operacyjne.

6.    Badania RTG i USG.

 • Lekarz rodzinny może zlecić wykonanie badań RTG. Wszyscy pacjenci, którzy zgłoszą się do Centrum Medycznego MAXMED w Kazimierzy Wielkiej będą mieli wykonane takie badania BEZPŁATNIE.
 • Skierowanie można wykorzystać w innej placówce medycznej, ale wówczas należy samodzielnie opłacić koszty zleconego badania.
 • Badania RTG wykonywane są kilka razy w tygodniu w wyznaczonych godzinach i nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Informacji o terminach można uzyskać osobiście w Opatowcu i Kazimierzy Wielkiej oraz telefonicznie.
 • Wynik badania wraz z opisem będzie do odebrania w rejestracji w Opatowcu w każdy wtorek.
 • Lekarz może zlecić badania USG jamy brzusznej i wówczas należy je wykonać w siedzibie głównej MAXMED w Kazimierzy Wielkiej po wcześniejszym ustaleniu terminu. Badanie wykonane w naszej placówce ze skierowaniem jest bezpłatne. Wykonywanie takiego badania w innej pracowni musi zostać opłacone przez pacjenta.

7.    Leczenie i badania specjalistyczne.

 • Wszystkie skierowania wystawione przez naszych lekarzy do Poradni Lekarzy Specjalistów są ważne w każdej placówce medycznej posiadającej umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Lekarz rodzinny może skierować pacjenta na badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia). Takie badanie może zostać wykonane w każdej placówce posiadającej umowę z NFZ – również w Centrum Medycznym MAXMED w Kazimierzy Wielkiej.
 • MAXMED posiada podpisaną umowę z NFZ na świadczenia medyczne w ramach Poradni Kardiologicznej oraz Pracowni Endoskopowej. Wszystkie inne poradnie dostępne w naszym centrum prowadzą działalność komercyjna co oznacza, że wszelkie świadczenia są wówczas PŁATNE.

8.    Darmowe Porady Specjalistyczne.

 • W 2014 roku, przeprowadzone zostaną następujące programy zdrowotne dla pacjentów należących do naszego Lekarza Rodzinnego. Maja one na celu przybliżenie stanu zdrowia naszych nowych pacjentów oraz skierowanie ich do dalszego leczenia w odpowiednich poradniach.
 • Darmowe Porady Specjalistyczne w Ramach tzw. „Białej Soboty”. Konsultacje będą przeprowadzane co około 2 miesiące. Będą obejmowały porady lekarskie w zakresie różnych specjalistów (np. ortopedyczna, dermatologiczna, chirurgiczna).
 • Pierwszy taki dzień darmowych konsultacji odbędzie się w dniu 15 marca (sobota) w godzinach 9.00 – 15.00. Aby skorzystać z takiej porady należy wcześniej zapisać się na  listę w rejestracji w Opatowcu osobiście lub telefonicznie.

- Porady Ortopedyczne - lek. Sebastian Ochenduszka - (pacjenci ze schorzeniami układu ruchu – stawów, kręgosłupa, urazami itp.),

- Porady Chirurga Ogólnego – lek. Krzysztof Aksędowski - (pacjenci z problemami „brzusznymi”, żylakami kończyn dolnych, odleżynami, tłuszczakami itp.)

- Porady Dietetyka - mgr. Magdalena Wiśniowska (pacjenci chcący zmniejszyć swoją nadwagę, pacjenci z cukrzycą, zaburzeniami lipidowymi itp.).

 

Liczba miejsc ograniczona. Konsultacje dostępne TYLKO dla pacjentów MAXMED Opatowiec.

Konsultacja obejmuje pojedynczą wizytę, otrzymanie zaleceń i ewentualne skierowanie do odpowiedniej Poradni Specjalistycznej.

 

 • Wszystkie dzieci z Zespołu Szkół w Opatowcu zostaną przebadane w kierunku wady postawy. Pierwsza seria badań zostanie wykonana w miesiącu maju po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu. Będzie to badanie dodatkowe przeprowadzone przez ortopedę –

lek. Sebastian Ochenduszka. W przypadku wykrycia nieprawidłowości zostaną zlecone nieodpłatne badania RTG.

9.    Dane kontaktowe.

 • OPATOWIEC, ulica Garncarska 2, tel. 41-351-80-11
 • KAZIMIERZA Wielka, ulica Kolejowa 27F, tel. 41-352-23-23

 

 

Prezes Centrum Medycznego MAXMED

Sebastian Tomasz Ochenduszka

http://www.maxmed.eu/182,opatowiec

Dodaj komentarz

Projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania “Perły ponidzia” w 2014 roku

3 lutego, 15:22 | admin1

W ramach Lokalnej Grupy Działania gmina Opatowiec zamierza w 2014 roku zrealizować następujące zadania:

 

  „Trasa rowerowa z miejscami postojowymi na terenie gminy Opatowiec” 

 

Całkowity koszt operacji: 38 709,35zł.

Koszt dofinansowania (LGD – małe projekty): 25 000,00 zł.

Zadanie polega na  stworzeniu trasy turystyczno – rowerowej po najbardziej charakterystycznych miejscach znajdujących się na obszarze gminy Opatowiec. Przewidywana długość ścieżki wynosi ok. 33 km. Trasa rozpoczynać się będzie w miejscowości Opatowiec i obejmie swoim zasięgiem następujące miejsca:

- Plac w centrum wsi Rogów z okolicznymi zabytkami.

- Świetlica wiejska w miejscowości Kobiela – punkt widokowy gminy Opatowiec.

- Mogiła zbiorowa pomordowanych Żydów podczas II wojny światowej nieopodal świetlicy wiejskiej w miejscowości Mistrzowice.

- Krzyż przydrożny przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzemienowice.

- Historyczny kurhan oraz staw w miejscowości Krzczonów.

- Mogiła zbiorowa – grób nieznanego żołnierza z okresu II wojny światowej w miejscowości Charbinowice.

- Plac w centrum wsi Kamienna z zabytkowym parkiem.

- Kapliczka przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kocina.

- Pomnik Legionisty 1914, Żołnierza Września 1939 i Partyzanta 1939-1945 w miejscowości Ksany.

- Źródełko św. Andrzeja Świerada w miejscowości Kraśniów.

W sumie na 11 tablicach zostaną umieszczone informacje dotyczące miejsc przy których staną. Tablice będą przedstawiały plan najbliższej okolicy z podaniem informacji turystycznych, historycznych i obiektów do ewentualnego zwiedzania.

Projekt zakłada również wstawienie sześciu ławko-stołów oraz jedenastu stojaków na rowery.

 

„Opracowanie i wydanie monografii o Gminie Opatowiec”

 

Całkowity koszt operacji: 36 300,00 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – małe projekty): 25 000,00 zł.

Przybliżenie i pokazanie najcenniejszych miejsc i obiektów przyrodniczych czy historycznych gminy, czyli przestrzeni publicznej tzn. Miejsc powszechnie dostępnych i o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. Monografia promować będzie lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego gminy Opatowiec poprzez fotodokumentację oraz opis najciekawszych miejsc z terenu gminy Opatowiec. Publikacja – monografia będzie przybliżeniem i pokazaniem najcenniejszych miejsc i obiektów przyrodniczych czy historycznych gminy, Będzie ona „przewodnikiem” dla wszystkich, którzy chcą poznać tereny gminy. Monografia zostanie wydana w ilości 1200 egzemplarzy, w formacie A4.

 

„Montaż „Witaczy” oraz tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie gminy Opatowiec”

 

Całkowity koszt operacji: 65 875,84 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – odnowa i rozwój wsi): 42 627,00 zł.

Operacja realizowana będzie we wszystkich miejscowościach Gminy Opatowiec. Operacja pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki. Witacze będą służyć przyjeżdżającym na dany obszar turystom, do informowania i podkreślania silnej marki regionu. Tablice informacyjno – edukacyjne będą zbiorem najistotniejszych i najciekawszych informacji dotyczących gminy Opatowiec. Informacje te będą zachęcać turystów do spędzania czasu wolnego na terenie obszaru LGD. Zamontowane zostaną dwa witacze, 21 tablic informacyjnych (dwustronnych) oraz 21 tablic ogłoszeniowych.

 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kocina”

 

Całkowity koszt operacji: 19 718,13 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – małe projekty): 12 824,80 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kocinie realizowane poprzez budowę palcu zabaw – miejsca wypoczynku i rekreacji z przeznaczeniem dla dzieci. Teren zostanie wyposażony w urządzenia takie jak: huśtawka pojedyncza, huśtawka podwójna, zjeżdżalnia, drabinka krzyżakowa, ścianka wspinaczkowa, 2 bujaki sprężynowe, huśtawka ważka oraz karuzela krzyżakowa. Ponadto zamontowany będzie regulamin korzystania z zabawek oraz dwa ławko-stoły przy których zarówno dzieci jak i opiekunowie będą mogli odpocząć.

 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Krzczonowie”

 

Całkowity koszt operacji: 12 200,00 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – małe projekty): 9 760,00 zł.

Operacja polegać będzie na utworzeniu estetycznego miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji. W zakres prac wchodzi zakup i montaż dwóch sztuk drewnianych altan ogrodowych wraz z wyposażeniem w meble ogrodowe tj. Stoły z ławkami oraz zakup i montaż grilla betonowego. Wykonanie prac poprawi estetykę, funkcjonalność i atrakcyjność tego miejsca.

 

„Wymiana okien i drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Charbinowice”

 

Całkowity koszt operacji: 28 067,05 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – małe projekty): 21 873,33 zł.

Operacja polegać będzie na wymianie okien i drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w Charbinowicach w celu polepszenia warunków izolacji cieplnej budynku. Wymienione zostanie sześć okien drewnianych na okna z PCV, wejściowe drewniane drzwi zostaną zastąpione drzwiami aluminiowymi z szybą bezpieczną. Wymienione zostaną również trzy sztuki drzwi wewnętrznych na nowe, płytowe oraz wentylacja wywiewna w pomieszczeniu sali spotkań i sali tanecznej. Wykonane zostanie  wzmocnienie osiadającego budynku (od strony drogi) przez wykonanie przypór betonowych.Dodatkowo do sali spotkań zostanie zakupione 4 szt. stolików i 16 krzeseł oraz zamontowany zostanie aluminiowy daszek nad wejściem do budynku świetlicy.

 

„Zmiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienna”

 

Całkowity koszt operacji: 29 610,47 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – małe projekty): 10 000,00 zł.

Rozebrane zostanie istniejące pokrycie z płyt eternitowych wraz z ich usunięciem, wywozem i utylizacją, Wymienione zostaną istniejące łaty drewniane na nowe – nasycone środkiem impregnującym ogniochronnym oraz założona zostanie folia paroprzepuszczalna i kontrłaty impregnowane. Wybudowane zostaną nowe kominy z cegły klinkierowej pełnej. Pokrycie dachu zostanie wykonane z blachy stalowej z powłoką ochronną. Zamontowane zostaną rynny i rury spustowe oraz wbudowane gąsiory stożkowe.

 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie działki na cele sportowe w miejscowości Krzczonów oraz utwardzenie kostką betonową części terenu przyległego do budynku Urzędu Gminy w Opatowcu”

 

Całkowity koszt operacji: 102 905,12 zł.

Koszt dofinansowania (LGD – odnowa i rozwój wsi): 54 800,00 zł.

Zagospodarowanie działki w miejscowości Krzczonów poprzez wykonanie ogrodzenia od strony istniejącego stawu oraz wykonanie piłkochwytów od strony drogi powiatowej. Działka zostanie uporządkowana i zagospodarowana pod imprezy sportowe.

Działka w Opatowcu zostanie w części utwardzona kostką betonową o grubości 8 cm.. utworzone zostaną miejsca parkingowe dla interesantów urzędu. Plac zostanie wykorzystany do rekreacji sportowej, spotkań okolicznościowych i rocznicowych.

 

„Promocja Gminy Opatowiec poprzez wydanie folderu, pocztówek oraz ogłoszeń w lokalnej prasie”

 

Całkowity koszt operacji:10 408,66 zł.

Koszt dofinansowania (LDG – małe projekty): 8 093,76 zł.

Wydany zostanie folder oraz inne publikacje (ogłoszenia w prasie lokalnej oraz pocztówki) informacyjne i promocyjne dotyczące obszaru Gminy Opatowiec. Folder zostanie wydany w ilości 4000 egzemplarzy (20 stron z kolorowymi zdjęciami i opisami). Pocztówki – 10 rodzajów po 2000 sztuk (łącznie 20 000 sztuk pocztówek) oraz cykl czterech ogłoszeń w lokalnej prasie. Wydane materiały będą zbiorem najciekawszych miejsc i najistotniejszych informacji oraz przewodnikiem i informatorem dla osób, które chcą poznać tereny gminy Opatowiec.

 

Dodaj komentarz

Zajęcia otwarte w okresie ferii zimowych w Szkołach z terenu Gminy Opatowiec

3 lutego, 15:21 | informatyk

Zespół Szkól w Opatowcu

W dniu 3.02.2014 r. godz.10:00

Rozgrywki sportowe, zajęcia plastyczne, gry planszowe dla uczniów Szkoły Podstawowej


W dniu 4.02.2014 r. godz.10:00

- zajęcia piłki nożnej dla uczniów ze „Szkółki Piłkarskiej”

- zajęcia plastyczne, gry planszowe


W dniu 5.02.2014 r. godz.10:00

- Rozgrywki  piłki nożnej,  piłki siatkowej, turniej tenisa stołowego
(dla uczniów Gimnazjum i rodziców)


W dniu 8.02.2014 r. godz.10:00

- Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu

Bardzo prosimy o zabranie obuwia sportowego oraz strojów sportowych.

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie

W dniu 4.02.2014 r. godz. 8:00

- Gry i zabawy ruchowe – współzawodnictwo grup. Zabawy z przyborami


W dniu 5.02.2014 r. godz. 8:00

- Turniej tenisa stołowego – mistrzostwa szkoły.

- Rozgrywki w mini piłkę siatkową


W dniu 6.02.2014 r. godz. 8:00

- Zajęcia w pracowni informatycznej i z tablicą interaktywną.

- Gry i rebusy językowe


W dniu 10.02.2014 r. godz. 8:00

- Zajęcia plastyczne: „Zabawy zimowe”

- Konkurs na najpiękniejszą budowle ze śniegu


W dniu 11.02.2014 r. godz. 8:00

- Mistrzostwa szkoły w WARCABY

- Komputerowe gry – turniej czterej skoczni

- Tenis stołowy

 

Dodaj komentarz

Pomoc dla rodziny w Ksanach, która ucierpiała w wyniku pożaru

30 stycznia, 16:12 | hubert

W następstwie pożaru domu mieszkalnego w Ksanach, który miał miejsce 27 stycznia 2014 roku, w jednej chwili dorobek całego życia straciła 6-osobowa rodzina, z dwójką małych dzieci. Gmina natychmiast udzieliła poszkodowanym niezbędnej pomocy, uruchomiono środki finansowe udzielając doraźnego wsparcia finansowego i rzeczowego oraz zabezpieczono środki na zakup najpotrzebniejszych rzeczy.

Pomoc dla rodziny prowadzi specjalny zespół powołany w dniu 28 stycznia 2014 roku przez Wójta Gminy, którego działania koordynuje Kierownik GOPS w Opatowcu.

Gmina czyni starania w celu pozyskania lokalu zastępczego dla rodziny, która tymczasowo schroniła się u sąsiadów.

Rodzinna tragedia poruszyła wszystkich, dlatego w dniu 29 stycznia 2014 r. zawiązał się Społeczny Komitet, który wystąpił do Wójta Gminy o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej, której celem byłoby zbieranie środków na odbudowę domu i udzielanie poszkodowanym niezbędnej pomocy. Wójt w drodze decyzji administracyjnej udzielił pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej w formie dobrowolnych wpłat na utworzony w tym celu rachunek bankowy.

Pomoc finansową można kierować na rachunek bankowy Komitetu Społecznego utworzony w celu dokonania zbiórki publicznej:

B.S. Kielce O/Nowy Korczyn filia Opatowiec

Nr 48 8493 0004 0171 0161 6521 0001

Szczegółowych informacji udziela GOPS w Opatowcu:  tel. 41 35 27 050

Dodaj komentarz

XXII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec

29 stycznia, 20:31 | informatyk

Zaproszenie na XXII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Opatowiec utworzyły swoją Radę

29 stycznia, 20:31 | admin1

Koła Gospodyń z terenu naszego województwa formalnie zrzeszone są w Świętokrzyskim Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Kielcach. Na terenie gminy Opatowiec aktywnie działa siedem Kół Gospodyń Wiejskich. Panie, choć w większości społecznie działają krótko, mają na swoim koncie spore sukcesy. Każde KGW ma swoją specyfikę, Panie działające w kołach też różnią się od siebie, ale tym co je łączy jest pasja i duża aktywność do działalności społecznej.

Pokazały to już nie raz przy okazji udziału w różnego rodzaju spotkaniach, imprezach, nie tylko gminnych, ale także powiatowych, czy nawet wojewódzkich. Jak same deklarują to dopiero początek, a przyznać trzeba, że potencjał w nich jest olbrzymi. Można również zaobserwować jak poprzez działalność w Kołach jednoczy się lokalna społeczność. Panie poznają się między sobą, zaczynają wymieniać doświadczenia związane z działalnością KGW w poszczególnych wioskach, a nawet gminach i zastanawiać się co mogłyby uczynić, żeby przyniosło to korzyść naszej gminie. Przecież o to właśnie chodzi, żeby dostrzegać problemy jakie mamy „na własnym podwórku” i starać się pomóc w ich rozwiązaniu.

W tym celu 24.01.2014r. powstała Gminna Rada Kół Gospodyń. W jej skład weszły aktywne kobiety- przedstawicielki wszystkich siedmiu KGW z terenu gminy.

Po przeprowadzonych wyborach skład zarządu Gminnej Rady KGW przedstawia się następująco:

 • Przewodnicząca – Małgorzata Bątkowska, Kocina
 • Wiceprzewodnicząca – Bożena Bąk, Ksany
 • Wiceprzewodnicząca – Beata Krypel, Kamienna
 • Sekretarz – Elżbieta Szabla, Rogów
 • Skarbnik – Krystyna Łazarz, Opatowiec
 • Członek zarządu- Edyta Kowalczyk, Krzczonów
 • Członek zarządu- Ewa Chrzanowska- Rogóz, Rzemienowice

Należy mieć nadzieję, że działalność Kół Gospodyń pod przewodnictwem Gminnej Rady będzie przyczyniała się do promocji naszej gminy.

                                                                                     Beata Adamczyk

PROTOKÓŁ Gminna Rada KGW

Dodaj komentarz