Ławy

24 lutego 2011 | admin

ŁAWY
sołtys: Popiel Robert
tel.(41) 35-18-189
e-mail:soltys-urzuty@opatowiec.com.pl

Liczba mieszkańców:55

Rys historyczny:
Nazwa wsi pochodzi od słowa ława, tu oznaczającego kładkę na rzece (Nidzicy). Długosz zapisuje wieś jako Lawy. Znaleziska archeologiczne z okresu neolitu oraz lateńskiego. Według lustracji z 1564-65 r. wieś nale¬żała do dóbr królewskich w woj. krakowskim. Także znajduje się w „Reje¬strze poborowym województwa krakowskiego z roku 1629″ jako wieś na¬leżąca do parafii Przymyków (dziś Przemyków). Jan Brożek zapłacił z tej wsi pobór w sumie 14 florenów 12 groszy (m.in.od trzech zagród z rolą). Spis kościelny z 1787 r. wymienia Ławy – Kolonię, a wcześniejsze spisy także karczmę, leżące na prawym – krakowskim brzegu Nidzicy, jako nale¬żące do parafii Bejsce. Według lustracji z 1789 r. Ławy – karczma należy do parafii Przemyków w powiecie Proszowice, woj. krakowskie, wchodzi w skład królewskiego starostwa Przemyków. Wieś Ławy na lewym brzegu Nidzicy należy do woj. sandomierskiego. W 1827 r. było tu 8 domów i 54 mieszkańców, zaś w 1997 r. – 23 domy i 62 mieszkańców.Według „Słownika Geograficznego” z 1884 r. – gmina i parafia Bejsce, obecnie parafia Przemyków. W PRL – gromada Przemyków. Części wsi – Gaj, Stara Wieś.