Ośrodek Zdrowia w Opatowcu

14 grudnia 2012 | admin

MAXMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Garncarska 2 , 28-520 Opatowiec

tel. (41) 35-18-011
e-mail: Wyślij e-mail

W celu zapewnienia  mieszkańcom Gminy Opatowiec  właściwej i rzetelnej opieki zdrowotnej władze samorządowe Gminy podjęły decyzję o przekształceniu funkcjonującego dotychczas Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.

W dniu  23 maja 2013 roku  Rada Społeczna działająca przy SZPOZ wyraziła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie i zobowiązała Wójta Gminy do podjęcia stosownych działań w tym zakresie.

W dniu 19 sierpnia 2013 roku Wójt Gminy ogłosił otwarty Konkurs  ofert na wyłonienie podmiotu, który przejmie udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejsce planowanego do likwidacji SZPOZ w Opatowcu. Ogłoszenie zostało opublikowane na okres 31 dni w BIP Opatowiec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w dwóch  wydawnictwach prasowych  regionalnych.

Do Konkursu zgłosiło się 3 podmioty lecznicze:

1) Indywidualna Praktyka Lekarska, lek.med. Adrian Włosowicz, ul.Legatka 24, 28-520 Opatowiec,

2) Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Opatowcu, ul. Garncarska 2, 28-520 Opatowiec

3) MAXMED Spółka z o.o., ul.Kolejowa 27F, 28-500 Kazimierza Wielka

Komisja powołana przez Wójta Gminy po szczegółowej analizie przedstawionych ofert  dokonała wyboru podmiotu.

Komisja uznała, że   MAXMED sp.z o.o. przedstawił ofertę, która spełnia wszystkie wymogi wymienione w ogłoszeniu o konkursie oraz  uzyskał najwyższą liczbę punktów w ramach  przyjętych kryteriów oceny. W ocenie Komisji posiadany potencjał oraz fakt, że spółka funkcjonuje  na rynku usług medycznych, daje gwarancję prawidłowej i rzetelnej realizacji  zadań w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Przedstawiona koncepcja rozwoju jest realna i pozwala na szereg pozytywnych zmian w zależności od faktycznych potrzeb mieszkańców.

W dniu 30 września 2013 roku Rada Gminy Opatowiec podjęła uchwałę  w sprawie  likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.

W realizacji przedmiotowej uchwały Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 69/2013 z dnia 18 października 2013 r. powołał Likwidatora SZPOZ w Opatowcu.  Proces likwidacji rozpoczął się 28 października 2013 roku, a zakończy 30 kwietnia 2014 roku.  Do dnia 31 grudnia 2013 roku świadczeń zdrowotnych udzielał będzie  Samorządowy Zakład  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu „ w likwidacji”.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku dalsze nieprzerwane udzielanie tych świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości zapewni podmiot leczniczy MAXMED spółka z o.o. ul.Kolejowa 27F, 28-500 Kazimierza Wielka, którego oferta została wybrana w drodze konkursu.

Przejęcie obowiązków nastąpi z całkowitym zachowaniem ciągłości udzielania świadczeń, bez jakichkolwiek przerw dla pacjenta. Umożliwia to posiadany przez MAXMED aktualny kontrakt ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt obejmuje świadczenia z zakresu:

- Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

- Poradni Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

- Gabinetu Zabiegowego i Punktu Szczepień.

MAXMED  deklaruje również  podpisanie kontraktu na świadczenia medycyny szkolnej, które zostaną uruchomione od 1 stycznia 2014 r.

MAXMED Sp. z o.o. przejmie wszystkich pracowników SZPOZ w Opatowcu z zachowaniem art. 231 Kodeksu Pracy. Dzięki temu wszelkie zmiany w funkcjonowaniu pracy SZPOZ będą przeprowadzane stopniowo z poszanowaniem wymagań pacjentów tej placówki i ich dotychczasowych zwyczajów. Utrzymany personel ułatwi też zapoznanie się z miejscowymi problemami medycznymi oraz będzie miał wpływ na wprowadzenie zmiany.

Zapewniony dostęp do lekarza w godzinach 8.00 do 15.00 z zachowaniem 2-godzinnego okresu wizyt domowych. Dostęp do lekarza będzie możliwy w każdy dzień tygodnia oprócz weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy. W godzinach 15.00 do 18.00 pacjenci, którzy nie zostaną zaopatrzeni  przez lekarza w Opatowcu, będą mieli zapewnioną opiekę medyczną w siedzibie głównej MAXMED zlokalizowanej w Kazimierzy Wielkiej

przy ul. Kolejowej 27F. Należy zauważyć, że pacjent może w każdej chwili skorzystać z należnych mu świadczeń zdrowotnych w obu placówkach (siedziba główna i filia MAXMED) w zależności od potrzeb. Nie będzie tu stosowany rozdział godzinowy co oznacza, że w godzinach 8.00- 18.00 może korzystać ze świadczeń w siedzibie głównej MAXMED, lub w siedzibie filii MAXMED ul. Garncarskiej   2 w Opatowcu.

W przypadku osiągnięcia znaczącego przyrostu ilości pacjentów godziny pracy filii MAXMED w Opatowcu zostaną wydłużone do godziny 18.00 tak jak w siedzibie głównej.

Natomiast godziny dostępu do Pielęgniarki Środowiskowo- Rodzinnej pozostaną utrzymane w dotychczasowym zakresie  tj. 8.00- 18.00. Może ona jeszcze być modyfikowana w zależności od zapotrzebowania.

Filia MAXMED w Opatowcu gwarantuje dostęp do badań laboratoryjnych  i diagnostycznych (RTG,USG) od 1 stycznia 2014 roku. Zakres wskazanych badań będzie zgodny z wszelkimi wymogami stawianymi przez NFZ.Materiał do badań pobierany  będzie  trzy razy w tygodniu. Zostanie utworzony punkt  pobrania materiału do badań laboratoryjnych w filii  w Opatowcu. W zależności od potrzeb pacjentów przewiduje się docelowo trzy dni pobierania materiałów do badań.

Dostęp do badań radiologicznych (RTG) oraz ultrasonograficznych (USG) będzie możliwy w siedzibie MAXMED w Kazimierzy Wielkiej.

Pacjenci nadal będą mogli korzystać z wszelkich usług w ramach NFZ w Poradniach Specjalistycznych (np.Kardiologicznej, Urologicznej itp.) na podstawie wystawionych skierowań od lekarza rodzinnego. Skierowania te będą akceptowane we wszystkich placówkach współpracujących na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszelkie skierowania od lekarza rodzinnego, do szpitala lub specjalistycznych badań (np. gastroskopii, kolonoskopii) będą ważne we wszystkich placówkach NFZ.

Warto zauważyć, że w siedzibie głównej MAXMED w Kazimierzy Wielkiej zapewniony jest dostęp do innych usług w ramach kontraktów NFZ:

  • Poradnia Kardiologiczna posiadająca aparaturę medyczną umożliwiającą kompleksową diagnostykę kardiologiczną (EKG, EKG wysiłkowe, holtery EKG, holter ciśnienia tętniczego, „ECHO” serca).
  • Pracownia Endoskopowa wyposażona w jeden z najnowocześniejszych endoskopów w jakości HD. Umożliwia on wykorzystanie  badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia).

Dzięki tym zmianom system udzielanych świadczeń będzie jednolity w obu placówkach MAXMED co będzie znacznym ułatwieniem dla pacjenta oraz przyczyni się do wzrostu jakości usług medycznych w Gminie Opatowiec.

Kolejnym etapem zmian w Ośrodku Zdrowia  w Opatowcu będzie przeprowadzenie robót remontowych. Remont jest wymagany z powodu konieczności dostosowania się do nowych przepisów  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku.

Remont będzie obejmował przygotowanie gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego oraz recepcji. Przeorganizowana zostanie również poczekalnia.  Remont obejmuje poprawę oświetlenia, odnowienie ścian i uszkodzonych podłóg. Dokładny zakres robót remontowych zostanie przedstawiony po pełnym zapoznaniu się ze stanem technicznym budynku.

Przeprowadzona zostanie kontrola techniczna urządzeń medycznych przez uprawniony do tego odpowiedni serwis. Uszkodzone urządzenia zostaną naprawione lub wymienione. Dodatkowo MAXMED przewiduje zakup nowych urządzeń medycznych wymaganych do pracy w Poradni Lekarza Rodzinnego (np.EKG, leżanki, parawany, wagi, asystory itp.).

MAXMED gwarantuje, że spełni wszelkie wymogi prawne i wymagane przez NFZ w zakresie wyposażenia Poradni Lekarza Rodzinnego ( w tym Gabinetu Pielęgniarki Środowiskowo- Rodzinnej i Gabinetu Zabiegowego).  Rewitalizacja  będzie obejmowała również Gabinet Pielęgniarki Szkolnej.

W 2014 roku, przeprowadzone zostaną następujące programy zdrowotne dla ludności Gminy Opatowiec:

  • darmowe porady Specjalistyczne w Ramach tzw. ”Białej Soboty”. Konsultacje będą przeprowadzane co 2 miesiące. Będą obejmowały porady lekarskie w zakresie  różnych specjalistów (np. ortopedyczna, dermatologiczna). Konkretni specjaliści zostaną zaproszeni po zapoznaniu się z istniejącym zapotrzebowaniem  medycznym w Gminie Opatowiec.
  • wszystkie dzieci z Zespołu Szkół w Opatowcu zostaną przebadane w kierunku wady postawy. Będzie to badanie dodatkowe przeprowadzone przez ortopedę.  W przypadku wykrycia nieprawidłowości zostaną zlecone badania obrazowe (RTG) w ramach lekarza POZ, czyli nieodpłatne.

Wszystkie te działania na pewno przyczynią się do poprawy  świadczonych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Opatowiec. Niewykluczone są dalsze ewentualne zmiany zakresu obsługi mieszkańców w ośrodku zdrowia po 1 stycznia 2014 roku, będą jednak one miały na pierwszym miejscu dobro pacjentów.