Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej

2 marca 2010 | admin

Stowarzyszenie:

„Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu”

Rok powołania 2003.
Organ sprawujący nadzór: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej.
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu:

Zarząd w składzie:
Prezes: Andrzej Malec
V-ce prezes: Eugeniusz Szczerba
sekretarz: Bożena Zbertek
skarbnik: Zygmunt Dybała
członek zarządu: Jerzy Zuwała, Zofia Sobczyk, Kłos Ryszard.
Komisja rewizyjna: Szczerba Eugeniusz, Gwóźdź Jarosław, Szczęsna Kusak Elżbieta

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:
1. POPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI,
SPORTU, KULTURY I TURYSTYKI,
2. POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM,
3. BUDOWANIE WZAJEMNYCH WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH,
4. ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ,
5. POPIERANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
PROMOWANIE GMINY OPATOWIEC,
6. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA
TERENIE KRAJU I ZAGRANICY O PODOBNYM CELU DZIAŁANIA

statut